WSNP traject – wat betekent dat voor mij?

Als een minnelijke schuldregeling niet mogelijk is helpen wij u graag met het aanvragen van een wettelijke schuldregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De aanvraag wordt beoordeeld door een rechter. Als de rechter u toelaat tot de wettelijke regeling betekent dat voor u dat u uw schuldsaneringstraject niet meer bij Zuidweg & Partners doorloopt maar bij de rechtbank. De regels bij het WSNP-traject zijn strenger dan in het minnelijke traject. Hieronder informeren wij u over alles wat u moet weten voordat u start met het WSNP-traject.

Aanvragen van het WSNP traject

Om in aanmerking te komen voor de WSNP is een verzoekschrift aan de rechtbank nodig. Zuidweg & Partners helpt u graag hierbij. Wij weten welke documenten u met het verzoekschrift mee moet sturen.

Rechtbankzitting

Een rechter zal beoordelen of u toe wordt gelaten voor het WSNP-traject. Het is belangrijk dat u aanwezig bent voor de zitting. Houd rekening met enige uitloop. Wij adviseren u om u thuis alvast voor te bereiden op de vragen van de rechter over de oorzaak van uw schulden. Uw presentatie is van belang voor uw toelating. Wanneer u onvoldoende Nederlands spreekt moet u zelf voor een vertaler zorgen. Verder bent u vrij om iemand mee te nemen die u bijstaat.

De bewindvoerder

De taak van de bewindvoerder is het inventariseren van uw schulden, het beheer van uw boedel en te controleren of u uw verplichtingen nakomt. Als blijkt dat u bewust schulden of andere omstandigheden verzwegen heeft, dan kan de rechtbank beslissen uw traject te beëindigen, waarna u failliet verklaard kan worden. Dit kan ook gebeuren als u bijvoorbeeld inkomsten verzwijgt of de bijdrage aan de boedel niet betaalt. De bewindvoerder heeft een onafhankelijke functie en is geen hulpverlener, maar een toezichthouder.

Boedel

De boedel bestaat uit alles wat van waarde is en in drie jaar gespaard kan worden voor uw schuldeisers. Alle spullen die u heeft op het moment van de uitspraak van de rechter en alles wat u tijdens de regeling nog krijgt vallen dus in de boedel. Dure spullen zoals een auto, antiek, kostbaarheden, verzamelingen, caravan moeten worden verkocht. Ook moet er van uw inkomsten een gedeelte gespaard worden voor de boedel. Een groot deel van uw inkomsten gaat niet naar uw schuldeisers. Uitgangspunt hiervoor is een bedrag van 95% van de bijstandsnorm (link naar FAQ) en 100% bij inkomsten uit werk. Dit kan eventueel gecorrigeerd worden voor hoge woonlasten, aanvullende ziektekostenverzekering en andere noodzakelijke extra kosten. De rechtbank bepaalt de exacte hoogte van het deel van uw inkomen dat niet voor aflossing ingezet moet worden. Dit bedrag heet het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB).  Kinderbijslag mag u houden. Het geld dat u spaart gaat na drie jaar naar uw schuldeisers. Daar gaat nog wel het salaris van de bewindvoerder af. Dit is per maand € 51 voor een alleenstaande en ruim € 61,50 voor twee mensen die in gemeenschap van goederen leven. Als u tijdens de regeling geld ontvangt boven het Vrij Te Laten Bedrag, dan valt dit geld in de boedel. Als u dus bijvoorbeeld een erfenis krijgt, geld van de belastingdienst terugkrijgt, of de loterij wint, kunt u dit geld helaas niet zelf houden, maar is het voor de schuldeisers.

Inspanningsverplichting en uw inkomsten uit werk, uitkering of onderneming

Als u geen werk heeft dient u zelf actief werk te zoeken door u in te schrijven bij het Centrum voor Werk en Inkomen en bij tenminste drie uitzendbureaus. U bent verplicht om minimaal vier sollicitatiebrieven per maand te versturen. U moet elk werkaanbod aannemen. Ook parttime werk moet u aanvaarden omdat dat uw kansen voor een fulltime baan vergroot. Als u parttime werkt en fulltime kunt werken of als u minder verdient dan u zou kunnen, moet u solliciteren naar een betere baan.

Het is in principe niet toegestaan om een fulltime opleiding te volgen of als ondernemer door te gaan. U moet volledig beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en u maximaal inspannen om zoveel mogelijk geld voor uw schuldeisers te sparen tijdens de WSNP. Alleen wanneer officieel is vastgesteld dat u volledig arbeidsongeschikt bent, geldt dat niet.

Uw werkgever of uitkerende instantie wordt meestal door de bewindvoerder op de hoogte gesteld van de regeling en verzocht om voortaan een deel van uw salaris of uitkering over te maken op de boedelrekening. Er kan voor gekozen worden dat u maandelijks zelf uw verplichte bijdrage overmaakt. Na afloop van de regeling wordt het geld, na aftrek van kosten, verdeeld onder uw schuldeisers, of het wordt al eerder gebruikt voor een akkoord.

Informatieplicht

Alle veranderingen in uw persoonlijke situatie dient u direct aan de bewindvoerder door te geven (bijvoorbeeld ander werk, verhuizing, trouwen, kinderen etc). U moet zich houden aan de aanwijzingen die de bewindvoerder geeft. Zo moet u hem ook, zelfs ongevraagd, maandelijks op de hoogte houden van bijvoorbeeld uw sollicitaties.

Lopende betalingen

Tijdens het WSNP-traject dient u een bankrekening te hebben waarop u niet rood kunt staan. Heeft u dit wel, dan wordt deze na uw toelating tot de WSNP geblokkeerd.. Het is goed hiermee rekening te houden en de gevolgen met de bewindvoerder te bespreken. U dient in de WSNP zelf voor betaling van uw vaste lasten te zorgen. Er mogen geen nieuwe schulden ontstaan tijdens de regeling. Gebeurt dit wel, dan kan de regeling eerder worden beëindigd. Dit leidt tot uw faillissement.

Schulden

Uw schuldeisers worden door de bewindvoerder aangeschreven met het verzoek uw openstaande schuld op te geven. U mag tijdens de drie jaar van het WSNP-traject niet meer betalen aan uw schuldeisers. Daarom komt ook beslag op uw inkomen, inboedel etc. te vervallen. Rekeningen die ontstaan zijn nadat u in het WSNP-traject bent gekomen moet u natuurlijk wel betalen. Deze rekeningen vallen niet onder het WSNP-traject. Als u uw rekeningen niet betaald, dan kan dat een reden zijn om uw traject te beëindigen.

Postblokkade

Nadat u bent toegelaten wordt uw post eerst aan de bewindvoerder verstuurd. De postbezorger sorteert op naam en voorletters, waardoor post voor huisgenoten die niet in de WSNP zitten, direct aan hen gestuurd wordt. Dit gaat helaas niet altijd goed, waardoor ook hun post soms eerst naar de bewindvoerder gestuurd wordt. Hieraan is niets te doen, behalve misschien een postbus voor de huisgenoten. De post wordt opengemaakt om te onderzoeken of er informatie voor het WSNP-traject in staat. De post wordt dan één keer per week aan u doorgestuurd. Na 13 maanden zal de bewindvoerder meestal de postblokkade beëindigen.

Akkoord

Binnen het WSNP-traject kunt u een akkoord aanbieden aan uw schuldeisers. Zo’n akkoord houdt in dat u voorstelt een bepaald percentage van de vordering te betalen tegen finale kwijting (link naar FAQ). Dit kan als u ineens over een groter bedrag kunt beschikken, bijvoorbeeld door familie, een werkgever of een krediet op basis van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) of via de Gemeentelijke Kredietbank. U moet minimaal hetzelfde aanbieden als u in 36 maanden gespaard zou hebben. Uw schuldeisers stemmen over het akkoord tijdens een rechtszitting. Als zij het akkoord accepteren, wordt de WSNP dus eerder beëindigd na uitbetaling van het afgesproken bedrag. Voor een geslaagd akkoord moet de meerderheid van uw schuldeisers uw aanbod accepteren. Deze schuldeisers moeten samen ook meer dan de helft van de totale schuld vertegenwoordigen. De rest van uw schuldeisers kunnen dan gedwongen worden uw aanbod ook te accepteren.

Uw onderneming

Alleen in geval van een snel akkoord (zie het vorige punt) is het mogelijk met uw onderneming door te gaan in de WSNP. In alle andere gevallen dient de onderneming te worden beëindigd. Sommige rechtbanken staan het niet toe dat u met uw onderneming tot de WSNP wordt toegelaten.

Vakantie

Voor vakantie naar en verblijf in het buitenland heeft u toestemming nodig van de bewindvoerder.

Staatscourant, BKR en Centraal Insolventieregister

Als u wordt toegelaten tot de Wsnp wordt dat zichtbaar in:

  • De digitale versie van de Staatscourant
  • Het LRS (Landelijk Register Schuldsaneringen of wel WSNP-register)
  • Het CIR (Centraal Insolventie Register)

Dit is nodig zodat uw schuldeisers kunnen controleren of u bent toegelaten tot de WSNP. Ook bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel vindt melding plaats. Dit blijft staan tot vijf jaar na het einde van de WSNP.

Meer informatie over de WSNP vindt u bij Rechtwijzer schulden van de Raad voor Rechtsbijstand.

Zuidweg & Partners, Schuldhulpverlening, Schuldhulp, Schuldsanering, Bedrijfsherstel, logo, Hilversum, Drachten