A

Een aanmaning is een schriftelijk bericht (of e-mail) van uw schuldeiser, waarin staat dat u zich aan de gemaakte afspraak moet houden. Deze afspraak noemt men de overeenkomst. Binnen de schuldhulpverlening gaat het vaak om het nog moeten betalen van een afgesproken bedrag voor bijvoorbeeld een ontvangen product of ontvangen dienst. Betaalt u niet binnen een bepaalde termijn, dan kan uw schuldeiser u een herinnering sturen met een nieuwe termijn en later een aanmaning met mogelijk daaraan verbonden kosten. Er bestaat een mogelijkheid dat de vordering wordt overgedragen aan een incassobureau of direct aan een deurwaarderskantoor. Na een overdracht van de vordering zal het incassobureau of deurwaarderskantoor zich bij u melden. Dit gebeurt vaak via een brief waarin staat hoeveel tijd u nog krijgt om te betalen.

Kortgezegd is een aanmaning een bericht (brief) waarin staat dat u nog moet betalen voor een bepaalde datum.

Uitgaand van uw maandelijkse inkomen wordt uw aflossingscapaciteit berekend. Er wordt een berekening gemaakt van hoeveel geld u per maand nodig heeft om uw vaste lasten en uw levensonderhoud te betalen. Dit bedrag noemt ment het Vrij Te Laten Bedrag. Dit is het bedrag dat u over mag houden van uw totale inkomen en het mag niet ingezet worden om uw schuldeisers te betalen. Alleen wat u boven het Vrij Te Laten Bedrag verdient wordt gebruikt om uw schulden af te lossen. De hoeveelheid van dit bedrag is uw aflossingscapaciteit.

Kortgezegd is uw aflossingscapaciteit het bedrag dat uw maandelijks aan uw schuldeisers kunt betalen.

B

Een bankgarantie is een afspraak die u maakt met uw bank bij de koop van een woning. Als u een woning wilt kopen, tekent u eerst een koopovereenkomst. U spreekt met de verkoper van de woning een bedrag af dat u moet betalen. Zodra u heeft getekend, zal de verkoper vaak al een deel van het totale aankoopbedrag willen ontvangen van u. Dit geeft de verkoper meer zekerheid dat u de woning ook echt gaat kopen. Kunt u dit bedrag niet betalen, dan kan de bank dit voor u doen. Dat kan op basis van de afgesproken bankgarantie. Een voordeel is dat u uw eigen spaargeld niet hoeft aan te spreken.

Kortgezegd is een bankgarantie een manier om met de hulp van uw bank een woning te kopen.

Een beschikking is een beslissing van de overheid gericht aan u als persoon. Heeft u bijvoorbeeld een Bbz-krediet aangevraagd bij uw gemeente, dan zal deze schriftelijk antwoorden op uw aanvraag. De brief waarin het antwoord staat, noemt men een beschikking. Besluit de Belastingdienst of u wel of geen zorgtoeslag krijgt, dan krijgt u ook een beschikking. Besluit het UWV over het wel of niet geven van een WW-uitkering , dan noemt men dat ook een beschikking.

Men kan bezwaar indienen tegen een beschikking van de overheid. In de brief (beschikking) staat op welke manier en binnen welke termijn. Wordt uw bezwaar afgewezen, dan kunt mogelijk nog naar de rechter stappen.

Kortgezegd is een beschikking een brief die u krijgt van de overheid met een beslissing die aan u is gericht.

Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen is een regeling van uw gemeente en biedt u de mogelijkheid als zelfstandig ondernemer om financiële hulp te krijgen. Heeft u te maken met financiële problemen dan kan de gemeente u bijvoorbeeld een renteloze lening geven of een starterslening. Het is ook mogelijk dat u een aanvulling krijgt op het inkomen als u onder het bijstandsniveau dreigt te raken.

Het krijgen van deze financiële hulp is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Kortgezegd is het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen een regeling van uw gemeente om u, als zelfstandig ondernemer, financieel te ondersteunen.  

Om de kans op succes te vergroten bij het oplossen van uw schulden, is er de mogelijkheid om bij de gemeente een aanvraag in te dienen voor een Bbz-krediet (een lening op basis van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004). Dit is een lening die u ontvangt aan het begin van het schuldsaneringstraject. Daarmee kunnen bijvoorbeeld uw lopende schulden worden afgelost of u kunt uw inkomen op peil houden indien u onder het bestaansminimum dreigt te komen. Deze lening kan ook als een tijdelijke uitkering gebruikt worden, voor als u uw onderneming wilt stoppen. Gebruikt u de lening om uw schulden af te lossen, dan hoeft u na het aflossen alleen nog maar de lening terug te betalen aan de gemeente. Voor de rest bent u vrij zonder schulden.

U kunt de gemeente waar u staat ingeschreven als persoon vragen om het verstrekken van een Bbz-krediet. Wordt uw aanvraag in behandeling genomen, dan zal een bedrijfskundige binnen de gemeente de levensvatbaarheid van uw onderneming beoordelen, indien u van plan bent om door te gaan met de onderneming. De bedrijfskundige zal  aangeven wat de hoogte van het krediet wordt en hoe deze besteed dient te worden om de schulden te betalen. Deze zal de informatie verwerken in een rapport dat u krijgt bij de beschikking van de gemeente. Daarin staat beschreven welk bedrag onder welke voorwaarden wordt uitbetaald.

Kortgezegd is een BBBZ-krediet een lening van uw gemeente die u als ondernemer kunt gebruiken om uw schulden te betalen.

Wat is de bijstandsnorm?

De bijstandsnorm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen van de overheid. De bijstand is bedoeld voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Bent u bijvoorbeeld alleenstaand en ouder dan 21 jaar en heeft u nog niet de leeftijd bereikt waarop u met pensioen bent, dan ontvangt u 70% van het minimumloon als bijstand. De 70% van het minimumloon is dan de bijstandsnorm in deze situatie. Heeft u te maken met een andere leefsituatie, dan kan de norm dus ook anders zijn en daarmee ook de hoogte van uw bijstand. Bent u bijvoorbeeld getrouwd of samenwonend dan geldt er een andere bijstandsnorm. Heeft u als alleenstaande ouder geen partner, maar wel inwonende kinderen dan kan er weer een andere norm gelden.

Kortgezegd is de bijstandsnorm het bedrag dat u ontvangt afhankelijk van uw leefsituatie en leeftijd.

Voor kredietverstrekkers is het verplicht om een gegeven lening (krediet) te melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. De gegevens worden opgeslagen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Zo kan de kredietverstrekker zien of het betaalgedrag in orde is en of iemand betalingsachterstanden heeft of juist tijdig betaald.

Wij gebruiken deze informatie om een overzicht te krijgen van uw uitstaande kredieten (leningen). Wij kunnen ook zien of er reeds betalingsregelingen zijn getroffen.

Kortgezegd is een BKR-registratie een verzameling van informatie over uw afgesloten leningen en betalingsregelingen.

Normaal betaalt u volgens afspraak en op tijd. Mocht dat niet lukken dan kan de persoon of organisatie die geld van u krijgt u dwingen te betalen. Een manier om u te dwingen te betalen is een beslaglegging. Een beslag kan gelegd worden op bijvoorbeeld uw loon/uitkering, uw auto, uw woning en uw inboedel. Een beslaglegging wordt aangekondigd door de  gerechtsdeurwaarder. U krijgt een brief waarin de uitspraak staat van de rechter dat het beslag is goedgekeurd en waarop het gelegd gaat worden. Krijgt de deurwaarder geen toestemming van de rechter, dan mag hij ook geen beslag leggen.

Er zijn twee vormen van beslaglegging, namelijk:

 1. Het conservatoir beslag: deze manier van beslagleggen wordt gebruikt als er een vermoeden bestaat dat bezittingen mogelijk verdwijnen en dus ook als het gaat om het mogelijk laten verdwijnen van geld. Deze vorm wordt vaak gebruikt bij personen die kwade bedoelingen hebben en proberen hun spullen te geven of verkopen aan anderen.
 2. Het executoriaal beslag: deze manier van beslagleggen wordt gebruikt om bijvoorbeeld uw inboedel te verkopen. Door de verkoop komt er geld beschikbaar, dat gebruikt wordt om de openstaande rekening te betalen. Als beslag op uw woning wordt gelegd kan de woning worden verkocht als u niet betaald en het geld uit de verkoop wordt gebruikt om de schuld te betalen.

Beslag kan niet gelegd worden op:

 • Uw bed en beddengoed;
 • Uw kleding en kleding van de inwonende leden van het gezin;
 • Gereedschappen van ambachtslieden en werklieden die bij hun persoonlijk bedrijf horen;
 • De in het huis aanwezige voorraad en drinken voor het huisgezin, voor een maand.

Belangrijk voor u om te weten is, dat bij het beslag dat is gelegd op uw loon of uitkering de beslagvrije voet minimaal beschikbaar moet blijven.

Kortgezegd is een beslaglegging een manier om u te dwingen uw rekening te betalen.  

De beslagvrije voet is een deel van uw totale inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden door een deurwaarder. Dit bedrag is wat u minimaal nodig heeft om van te kunnen leven. De hoogte van dit bedrag is onder andere afhankelijk van uw gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van u en uw eventuele partner. Een uitgangspunt is dat minimaal 90% van de geldende bijstandsnorm vrij moet blijven tijdens een beslag. Het berekenen van de beslagvrije voet is echter maatwerk. Het uiteindelijke bedrag wordt verhoogd met een gedeelte van de woonlasten en een gedeelte van de premie ziektekostenverzekering.

Kortgezegd wordt bij een beslag op uw loon (of uitkering) rekening gehouden met een minimum bedrag dat u nodig heeft om in uw bestaan te kunnen voorzien. Daar mag geen beslag op worden gelegd.   

Als uw bank ziet dat het financieel tegenzit bij u als ondernemer wordt uw dossier gegeven aan de afdeling bijzonder beheer. Deze afdeling zal kijken of er mogelijkheden zijn om eventuele betalingsproblemen te voorkomen of op te lossen. Het is belangrijk voor u om openheid van zaken te geven en de afspraken met uw bank goed vast te leggen. Zij kunnen u vanuit de bank helpen om de situatie te stabiliseren en eventueel op te lossen. Soms wordt bijzonder beheer ook intensief beheer genoemd.

Kortgezegd is bijzonder beheer de afdeling binnen uw bank die zich bezighoudt met uw betalingsproblemen als ondernemer.

De Gemeentelijke Kredietbank wordt ook wel de sociale bank genoemd binnen uw gemeente. Het doel van deze bank is niet het maken van winst. Deze bank biedt hulp bij het oplossen van schulden en biedt mogelijk een oplossing als u via uw eigen bank geen lening kunt verkrijgen. Het wel of niet kunnen lenen via de Gemeentelijke Kredietbank is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Kortgezegd is de Gemeentelijke Kredietbank de bank binnen uw gemeente waar u kunt aankloppen als u geen lening krijgt via uw eigen bank.

C

De schuldeiser is de partij aan wie u een bedrag volgens afspraak moet betalen. Zijn er meerdere schuldeisers dan kijkt men wie voorrang heeft bij de betaling. Binnen de schuldhulpverlening houdt men rekening met het verschil tussen een concurrente en preferente schuldeiser. Binnen het wettelijk traject (WSNP) en het faillissement maakt men dit onderscheid ook.

Binnen de schuldhulpverlening worden concurrente schuldeisers gelijk behandeld. Het saneringsvoorstel dat wij sturen vermeld hoeveel zij van hun schuld betaald kunnen krijgen als zij akkoord gaan met het schuldhulpverleningstraject van u. Zijn er bijvoorbeeld meerdere leveranciers waar u een rekening van moet betalen dan krijgen zij ieder voor een gelijk deel van hun schuld uitbetaald na afloop van het schuldsaneringstraject.

Kortgezegd zijn concurrente schuldeisers de partijen die bij een schuldsaneringstraject of faillissement geen bijzondere positie innemen.  

Als u iets koopt of huurt moet u daarvoor betalen. De partij aan wie u moet betalen is uw crediteur. U mag bijvoorbeeld een woning huren als u maandelijks een bepaald bedrag daarvoor betaalt. De partij (uw verhuurder) van wie u de woning huurt is uw crediteur. Koopt u een auto voor een bepaald bedrag dan is de partij die de auto aan u geeft is uw crediteur (ook wel schuldeiser genoemd).

Kortgezegd is een crediteur de partij aan wie u een bepaald bedrag moet betalen.

Een curator is de persoon die door de rechter is aangewezen om het beheer van uw bezittingen over te nemen. Dit gebeurt nadat de rechter u failliet heeft verklaard. In die situatie kunt u uw rekeningen niet betalen en uw bezittingen zullen worden omgezet in geld. Men zal daarvoor een deel verkopen. Van de totale opbrengst zal een bedrag betaald worden aan uw schuldeisers om de openstaande rekeningen (deels) te betalen.

Kortgezegd is een curator de persoon die na uw faillissement uw bezittingen verkoopt om uw schuldeisers te betalen.  

D

Als u iets koopt of huurt moet u daarvoor betalen. In deze situatie is de betalende partij de debiteur en de ontvangende partij de crediteur. Voor debiteur en crediteur worden ook de begrippen schuldenaar en schuldeiser gebruikt. U heeft als debiteur bijvoorbeeld de verplichting een bedrag te betalen zodat u de gekochte auto geleverd krijgt van uw crediteur.

Kortgezegd is een debiteur degene die voor een product of dienst moet betalen.

Een gerechtsdeurwaarder is een persoon die op grond van de wet een aantal taken mag uitvoeren. Deze kan u bijvoorbeeld dagvaarden. Dit houdt in dat u gevraagd wordt te verschijnen op een bepaalde datum bij rechter. Heeft u bijvoorbeeld een verzoek bij de rechtbank ingediend om toegelaten te worden tot het wettelijk schuldsaneringstraject (de WSNP) dan wordt u opgeroepen om uw verhaal te komen doen over uw schulden. De gerechtsdeurwaarder kan tevens de ontruiming van een woning organiseren. Deze komt dan met een uitspraak van de rechter aan uw deur om u te informeren dat de woning ontruimd zal gaan worden. U krijgt dan even de tijd om uw spullen te verhuizen. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn als u al enige tijd niet meer de huur heeft betaald. Het leggen van beslag is ook een taak die de deurwaarder uit kan voeren. Tenslotte houdt een deurwaarder toezicht bij de openbare verkoop van bijvoorbeeld een woning. Een zeer belangrijk vereiste voor het uitvoeren van deze taken is dat er in beginsel een uitspraak van de rechter nodig is.

De rol van een deurwaarderskantoor lijkt op een incassobureau. Een belangrijk verschil is dat een incassobureau u niet kan dwingen te betalen en ook geen beslag kan leggen. Zo zal een deurwaarder ook starten met het toesturen van een brief waarin u wordt verzocht alsnog te betalen binnen een gestelde termijn. In dit bericht staat dat als u niet binnen de gestelde termijn betaald u kan worden opgeroepen te verschijnen voor de rechter.

Kortgezegd is een deurwaarder een persoon die u kan dwingen om uw schulden te betalen.

Tijdens het schuldhulpverleningstraject bij ons kan het zijn dat één of meerdere schuldeisers niet meewerken aan een oplossing van uw schulden. Zij vinden bijvoorbeeld het aangeboden bedrag dat u gaat aflossen te laag of willen überhaupt niet meewerken aan een dergelijke regeling. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u zich onvoldoende heeft ingespannen om u schulden te betalen waardoor de relatie tussen u en uw schuldeiser slecht is geworden. Dan kunnen wij een verzoek in te dienen bij de rechtbank voor het toepassen van een dwangakkoord. Er wordt dan door de rechter bekeken of er een goede reden van de resterende schuldeisers is om niet akkoord te gaan met het voorstel van Zuidweg & Partners. Mocht er geen goede reden zijn dan kan de rechter de resterende schuldeiser(s) dwingen mee te werken aan de minnelijke regeling. Een dwangakkoord is ook mogelijk binnen de WSNP.

Kortgezegd is een dwangakkoord een manier om weigerende schuldeisers te dwingen mee te werken aan een schuldhulpverleningstraject.

F

Het faillissement is de situatie waarin u uw rekeningen niet meer kunt betalen. U heeft bijvoorbeeld geen geld meer om uw schuldeisers zoals bijvoorbeeld uw leveranciers, uw huisbaas of uw zorgverzekeraar te kunnen betalen. Voor het aanvragen van uw faillissement moeten er minimaal twee schuldeisers zijn die kunnen aantonen dat u de rekeningen niet meer kan betalen.

Heeft de rechter u failliet verklaard dan kunt u niet meer vrij over uw bezittingen beschikken en deze gebruiken. Dit betekent dat u niets mag (ver)huren, (ver)kopen, schenken of lenen. U krijgt een curator toegewezen (vaak een advocaat) die uw post ontvangt en verwerkt. De curator zal de financiële situatie van u in kaart brengen en tevens uw bezittingen verkopen om zo uw schuldeisers te kunnen betalen. Heeft u geen bezittingen dan zal de curator een verzoek indienen bij de rechter om het faillissement op te heffen. Er is immers geen geld beschikbaar om de schulden te kunnen aflossen.

Een alternatief voor het aanvragen van het faillissement is een verzoek indienen om toegelaten te worden tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Tijdens de behandeling van het faillissement kan omzetting plaatsvinden naar de Wsnp. Klik op de volgende links als u meer wilt weten over faillissement en WSNP.

Kortgezegd is een faillissement de situatie waarin u als ondernemer geen uitzicht meer heeft om uw rekeningen te betalen. Deze situatie wordt uitgesproken door de rechter.

Aan het begin van uw schuldsaneringstraject wordt er bepaald hoeveel van uw schulden u binnen het schuldsaneringstraject af kunt lossen. Uw schuldeisers moeten toestemmen om aan het eind van uw traject alle schulden die nog overblijven te laten vervallen. Dit noemt men finale kwijting.

Sommige organisaties zoals het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) verlenen deze kwijtschelding niet. Zij kunnen na afloop van het schuldhulpverleningstraject doorgaan met het innen van de nog openstaande schuld eventueel via incassobureau of een gerechtsdeurwaarder.

Kortgezegd betekent finale kwijting dat uw schuldeisers de schulden laten vervallen die u niet binnen uw schuldsaneringstraject kunt betalen.

G

De Gemeentelijke Kredietbank wordt ook wel de sociale bank genoemd binnen uw gemeente. Het doel van deze bank is niet het maken van winst. Deze bank biedt hulp bij het oplossen van schulden en biedt mogelijk een oplossing als u via uw eigen bank geen lening kunt verkrijgen. Het wel of niet kunnen lenen via de Gemeentelijke Kredietbank is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Kortgezegd is de Gemeentelijke Kredietbank de bank binnen uw gemeente waar u kunt aankloppen als u geen lening krijgt via uw eigen bank.

H

Sluit u een hypotheek af bij uw bank dan sluit u een overeenkomst met de bank. U maakt de afspraak dat de woning verkocht kan worden door de bank als u de maandelijkse hypotheeklasten niet meer kan betalen. U leent bij de bank een bepaald bedrag waarmee u uw huis kunt kopen. Dit bedrag betaalt u in termijnen terug aan de bank. In het ergste geval kunt u de maandelijkse bedragen niet meer kan betalen. Dan kan de bank besluiten de woning te verkopen om zo toch de lening terugbetaald te krijgen. Het hypotheekrecht werkt hier als een garantie voor de bank. Deze heeft dan net zoals iemand met een pandrecht een aparte positie tijdens een schuldsaneringstraject, zowel minnelijk als wettelijk, en tijdens een faillissement. Het overgaan tot de verkoop van uw woning kan zonder tussenkomst van de rechter.

Kortgezegd is een hypotheekrecht een manier voor de bank om er zeker van te zijn dat u de lening van de bank terug zult betalen.

I

Dit is een organisatie die bij u aanklopt en u verzoekt te betalen namens uw schuldeiser. Bij meerdere schuldeisers kunt u geconfronteerd worden met meerdere incassobureaus. Het incassobureau zal u eerst mededelen dat zij de rekening van de schuldeiser hebben overgenomen en u vragen om de rekening te betalen. Doet u dat niet worden er extra kosten in rekening gebracht.

Kortgezegd is een incassobureau een bedrijf dat u namens uw schuldeisers vraagt om uw rekening te betalen.

K

Dit is een regeling die in het leven is geroepen om ondernemers te helpen. Komt u voor deze regeling in aanmerking dan kan dit betekenen dat u minder BTW (Bijdrage Toegevoegde Waarde) aan de Belastingdienst hoeft te betalen en in sommige gevallen helemaal geen BTW hoeft te betalen.

De 4 voorwaarden om gebruik te maken van deze regeling zijn:

 1. U hoeft in een jaar, na aftrek van de voorbelasting, minder dan €1.883 BTW aan de Belastingdienst te betalen;
 2. Uw onderneming is een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (zoals bijvoorbeeld een maatschap of vennootschap onder firma);
 3. U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de BTW;
 4. U bent in Nederland gevestigd of u heeft hier een vaste inrichting (bijvoorbeeld een bedrijfsruimte in Nederland van een buitenlandse onderneming).

De uiteindelijke hoogte wordt bepaald door het bedrag dat u jaarlijks aan de Belastingdienst moet voldoen. Voor een berekening willen wij u verwijzen naar de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl en daar te zoeken naar ‘kleineondernemersregeling’ voor de meeste recente voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze regeling.

Kortgezegd is een kleineondernemersregeling een regeling waarmee de Belastingdienst u als ondernemer helpt.

L

Dit houdt in dat u met uw bedrijf nu en in de toekomst voldoende geld kunt verdienen om zakelijk en privé de vaste lasten te betalen. Daarnaast blijft er nog een bedrag over dat voor de aflossing van schulden kan worden ingezet.

Onze adviseurs bij Zuidweg & Partners zullen een eerste inschatting maken of uw bedrijf levensvatbaar is tijdens het intakegesprek. Mag u gebruik maken van  BBZ-krediet dan zal een bedrijfskundige binnen de gemeente de levensvatbaarheid van uw onderneming beoordelen. Komt u niet in aanmerking voor een BBZ-krediet dan zal onze adviseur zelf bekijken of u met uw bedrijf nog voldoende kunt verdienen om zakelijk en privé de vaste lasten te kunnen betalen. Is uw bedrijf niet levensvatbaar of blijkt er geen schuldregeling mogelijk met voortzetting van de onderneming dan zullen wij u helpen met het beëindigen van uw activiteiten binnen de onderneming.

Kortgezegd betekent levensvatbaarheid de mogelijkheid om uw bedrijf in leven te houden.

M

Minnelijke regeling voor ex-ondernemers:

Dit is het pad dat u kiest als uw onderneming niet meer voortgezet kan worden of al gesloten is. De minnelijke regeling betekent dat wij op basis van uw financiële situatie bepalen hoeveel u van uw schulden nog terug kunt betalen. Dit bedrag stellen wij voor aan uw schuldeisers samen met een aanvraag om de rest van uw schulden kwijt te schelden, de finale kwijting. Zodra uw schuldeisers akkoord gaan begint uw aflossingstraject. U heeft dan drie jaar tijd om het afgesproken bedrag af te lossen.

Minnelijke regeling voor ondernemers:

(BBZ-krediet):

Als uw onderneming stabiel genoeg blijkt om voortgezet te worden, zullen wij onderzoeken hoeveel van uw schulden u uit de inkomsten van uw bedrijf nog terug kunt betalen. Het doel is dan om een zogenoemd saneringskrediet voor u te verkrijgen. Dit betekent dat het bedrag wat u nog af moet lossen middels een lening direct volledig betaald wordt. Deze lening wordt verstrekt door uw gemeente en heet BBZ-krediet (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen). U moet dit krediet zelf bij uw gemeente aanvragen. Zodra de hoogte van uw krediet bekend is, stellen wij dit bedrag voor aan uw schuldeisers samen met een aanvraag om de rest van uw schulden kwijt te schelden. Zodra uw schuldeisers akkoord gaan wordt het krediet uitbetaald en na aflossing krijgt u de tijd om het krediet bij uw gemeente terug te betalen. Als u meer wilt weten over de minnelijke regeling klik dan hier.

Kortgezegd is minnelijke schuldenregeling het schuldhulpverleningstraject dat u buiten de rechtbank doorloopt.

Een moratorium is een maatregel. Deze zorgt ervoor dat schuldeisers voor een bepaalde periode niet bij u aan mogen kloppen om u te vragen uw rekeningen te betalen.

Deze maatregel is bedoeld om de volgende situaties te voorkomen:

 1. Een gedwongen woningontruiming
 2. Beëindiging van gas, elektra of water
 3. Opzegging, dan wel ontbinding van de zorgverzekering

Er moet wel sprake zijn van een minnelijk traject voordat een moratorium aangevraagd kan worden. Voor een periode van 6 maanden kunnen de bovenstaande situaties worden uitgesteld en zelfs verboden in bepaalde gevallen. Het doel hiervan is om een minnelijk traject mogelijk te maken en een stabiele situatie voor de ondernemer te creëren.

Kortgezegd is een moratorium een manier om een woningontruiming, de afsluiting van gas, water en licht en het beëindigen van uw zorgverzekering te voorkomen.

P

Naast de concurrente schuldeisers zijn er de preferente schuldeisers. Zij hebben voorrang op de uitbetaling als er een uitkering plaats vindt tijdens of na afloop van het schuldhulpverleningstraject. Dit onderscheid wordt ook gemaakt tijdens een WSNP-traject of tijdens een faillissement. Een voorbeeld van een preferente schuldeiser is de Belastingdienst, het UWV en de Sociale dienst. Tijdens het schuldhulpverleningstraject via Zuidweg & Partners krijgen zij ook meer uitgekeerd dan een concurrente schuldeiser.

Kortgezegd is een preferente schuldeiser een schuldeiser die voorrang heeft voor andere schuldeisers.

Het doel van het pandrecht is het creëren van zekerheid tussen een partij die een lening verstrekt en een partij die de lening ontvangt. Om de lening te krijgen verpandt de ontvanger bijvoorbeeld zijn auto. Dit betekent dat de partij die de lening verstrekt de auto mag opeisen in het geval dat de ontvanger de lening niet terugbetaald. De auto wordt dan verkocht om de lening terug te betalen. De partij van wie u het geld leent kan niet alleen de bank zijn maar ook andere bedrijven en mensen uit uw sociale omgeving zoals familieleden en vrienden.

Kortgezegd is een pandrecht een manier om zekerheid voor betaling te creëren.

S

Spaarsanering betekent dat u maandelijks een bedrag spaart om uw schulden te betalen. Een adviseur van Zuidweg & Partners zal berekenen hoeveel u van uw maandelijkse inkomen kunt inzetten voor de spaarsanering. Over een periode van drie jaar zal jaarlijks het geld wat u gespaard heeft uitbetaald worden aan uw schuldeisers. Aan het eind van de drie jaar zal de rest van uw schulden kwijt worden gescholden.

Kortgezegd is een spaarsanering een manier om maandelijks een bedrag te sparen om u schulden te betalen.

Na afloop van het wettelijke schuldhulpverleningstraject op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) kijkt de rechter of u zich aan gemaakte afspraken heeft gehouden. Heeft u dat gedaan dan krijgt u een schone lei. Dit betekent dat uw resterende schulden kwijt worden gescholden. U wordt dan schuldenvrij verklaard en kunt opnieuw beginnen.

Kortgezegd is de schone lei een uitspraak van een rechter dat u schuldenvrij bent.

Schuldhulpverlening is de verzamelterm van alle hulpverlening die gericht is op het regelen van uw schulden. Dit kan dus een minnelijke regeling van schulden zijn (zonder tussenkomst van de rechter) of een wettelijke regeling op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Wanneer wordt vastgesteld dat iemand zijn financiële verplichtingen niet na kan komen, kan er bemiddeld worden om een schuldsanering tot stand te brengen. Bij een schuldsanering wordt ernaar gekeken hoeveel van de schulden nog betaald kunnen worden. Dit bedrag stellen wij dan voor aan de schuldeiser(s). Wij vragen ook om het bedrag dat u niet meer kunt betalen kwijt te schelden na afloop van het saneringstraject. Het bedrag dat voor aflossing wordt ingezet is het maximaal haalbare. Voor een zelfstandig ondernemer is het noodzakelijk dat een bedrijfskundige bij de gemeente of een adviseur van Zuidweg & Partners vaststelt wat het maximale bedrag is. Dit bedrag noemt men de aflossingscapaciteit.

Kortgezegd is een schuldsanering een regeling die wij voor u treffen met uw schuldeisers tegen kwijtschelding van alle resterende schulden na afloop van het traject.

V

Vaste lasten zijn de vaste bedragen die u per maand, kwartaal of per jaar moet betalen voor bijvoorbeeld:

 • Gas, water en elektriciteit
 • Telefoon- of internetabonnement
 • Verzekeringspremie voor een WA-verzekering of zorgverzekering
 • Huur en hypotheek
 • School- en studiekosten
 • Alimentatie
 • Gemeentelijke heffingen zoals afvalstoffenrecht, rioolrecht en reinigingsrecht

Kortgezegd zijn de vaste lasten de vaste kosten die uw heeft per maand, kwartaal of jaar.

Dit is het bedrag dat u nodig heeft voor de betaling van uw vaste lasten en levensonderhoud. Dit bedrag wordt op een bepaalde manier berekend die is ontwikkeld door de Recofa (Rechters Commissaris in Faillissementen). De VTLB calculator is de methodiek waarmee de berekening wordt gemaakt.

Kortgezegd is het Vrij Te Laten Bedrag het geld dat uw nodig heeft om uw vaste lasten en levensonderhoud te betalen.

Een voorlopige voorziening is bedoeld om in afwachting voor het WSNP-traject voorlopige maatregelen te treffen om de volgende situaties te voorkomen:

 • Woningontruiming
 • Afsluiting van gas, water en elektra
 • Opzegging van de zorgverzekering
 • Openbare verkoop van inboedel

Kortgezegd zijn voorlopige voorzieningen maatregelen die toegepast worden om een schuldenaar te beschermen.

W

Mocht een minnelijke regeling (buiten de rechtbank) niet slagen, dan vragen wij bij de rechtbank om u toe te laten tot de wettelijke schuldenregeling. Dit traject valt onder de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).

Voor een WSNP-aanvraag moet u een uitgebreide verklaring geven voor hoe uw schulden zijn ontstaan. U moet ook aangeven waarom het minnelijk traject niet is gelukt. U wordt dan gevraagd te verschijnen bij een rechter die bepaalt of u in aanmerking komt voor een WSNP-regeling. Hiervoor moet u aan een aantal strenge voorwaarden voldoen die hier nader toegelicht worden. Als de rechter u toelaat tot de WSNP-regeling krijgt mogen wij u helaas niet verder begeleiden. U krijgt dan een bewindvoerder toegewezen.

Kortgezegd is de wettelijke schuldenregeling het schuldsaneringstraject dat u volgt via de rechtbank.

Een woningontruiming, ook bekend als huisontruiming, is vaak het gevolg van het niet kunnen betalen van uw schulden. Een rechter beslist of uw woning wel of niet ontruimd kan worden. Heeft u bijvoorbeeld een huurachterstand dan is het belangrijk uw verhuurder te contacteren. Misschien is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Als geen oplossing gevonden kan worden, dan kan uw verhuurder u via de kantonrechter dwingen om uw achterstand te betalen. Als u dan niet betaald zal kan een deurwaarder de ontruiming van uw woning organiseren. U zult dan de woning moeten verlaten binnen de gestelde termijn.

Kortgezegd betekent woningontruiming dat u door een rechter gedwongen wordt om uw woning te verlaten.

Z

Een zekerheidsrecht geeft de schuldeiser een stuk zekerheid dat u zich houdt aan de afspraak om uw rekening te betalen.

Zekerheidsrechten zijn bijvoorbeeld:

Moet u bijvoorbeeld de koop van uw huis financieren dan kan de bank u een lening geven waarbij een hypotheekrecht wordt afgesproken. Dit hypotheekrecht is een zekerheidsrecht. De bank heeft door dit recht een zekerheid dat u de afspraken nakomt. Kunt u de hypotheek niet meer betalen dan kan de bank uw huis verkopen om zo het geld van de lening weer terug te krijgen.

Kortgezegd wordt een zekerheidsrecht ingezet om de schuldeiser zekerheid te geven dat u uw lening terugbetaalt.