Is faillissement de oplossing?

Wanneer ondernemers geconfronteerd worden met onbetaalbare schulden, denken ze vaak dat faillissement de oplossing is. Dat is meestal niet zo; we leggen graag uit waarom. Volgens de wet betekent faillissement een algeheel beslag op al je bezittingen. Dit houdt in dat je geen vrije beschikking meer hebt over je eigendommen, zoals machines en auto’s. Bovendien mag je geen handelingen meer verrichten die verband houden met je financiën.

De rechtbank benoemt een curator, meestal een advocaat, die onderzoekt of je schuldeisers kunnen worden betaald door de verkoop van je bezittingen en het geld op je rekening. Als er niets te verkopen is of als de opbrengst onvoldoende is, zal de curator in overleg met de rechtbank na verloop van tijd het faillissement opheffen. In dat geval is er geen regeling getroffen om de schulden op te lossen, en ze blijven dus bestaan. Bovendien zijn de schulden toegenomen door rente en kosten. De curator moet ook worden betaald voor zijn werk, wat bovenop de rest van de schulden komt. De schulden zijn nu dus nog hoger dan vóór het faillissement. Daarom zeggen wij: ‘Failliet, beter van niet!’

Als je een B.V. hebt, ben je als bestuurder alleen aansprakelijk voor de schulden als je niet hebt gehandeld zoals het hoort. Bijvoorbeeld als je verplichtingen bent aangegaan waarvan je wist of kon weten dat je ze niet kon nakomen. Wanneer je onderneemt vanuit een eenmanszaak of V.O.F., ben je na het faillissement persoonlijk aansprakelijk voor alle zakelijke en privéschulden op het moment dat het faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten.

Bij een succesvolle schuldsanering ben je echter binnen enkele jaren van je schulden af. Voor ondernemers die doorgaan met ondernemen, is deze termijn 18 maanden. Voor ondernemers die stoppen, geldt ook een termijn van 18 maanden. Bij faillissement is er meestal geen oplossing en blijf je aansprakelijk voor je schulden. Deze aansprakelijkheid kan tot wel 20 jaar duren en voelen als een levenslange veroordeling. Bij financiële problemen is het daarom van essentieel belang om snel te handelen. Alleen dan kan de schade beperkt worden en een faillissement worden voorkomen.

In de komende video geeft Jacqueline antwoord op veelgestelde vragen van ondernemers met financiële problemen, waaronder de vraag: ‘Ben ik failliet verklaard?’

Wat is een faillissement?

Een faillissement vormt doorgaans het eindpunt van diverse pogingen van een ondernemer om financiële problemen te overwinnen. Vaak zijn er al inspanningen geleverd om de omzet te verhogen, herstructureringen uitgevoerd en gezocht naar aanvullende financiële bronnen. Als al deze inspanningen zonder resultaat blijken en de ondernemer, zij het een individu (via een eenmanszaak) of een rechtspersoon (meestal een BV), niet langer kan voldoen aan zijn of haar financiële verplichtingen, wordt een faillissement onvermijdelijk.

Een faillissement van een ondernemer die persoonlijk aansprakelijk is, komt de afgelopen jaren steeds minder voor. Reden hiervan is dat de kosten van een faillissement vaak hoger zijn dan de opbrengst. De rechter wijst de ondernemer meestal op de mogelijkheden van een minnelijk traject via de gemeente of de oplossing van een WSNP.

Meestal vragen schuldeisers het faillissement van de ondernemer aan. De rechter spreekt het faillissement uit en benoemt tevens een curator. Deze curator neemt het beheer en de beschikking over alles wat tot de onderneming behoort over van de ondernemer. Hij of zij brengt de bezittingen in kaart, verkoopt deze en verdeelt de opbrengst onder de schuldeisers.

Deze activa omvatten de inventaris, voorraden, debiteurenvorderingen, lopende projecten, handelsnaam, website, intellectuele eigendomsrechten en dergelijke. Bij voorkeur verkoopt de curator al deze activa in één keer, wat bekend staat als een doorstart. In sommige gevallen slaagt de curator erin om een deel van het personeel te behouden als de doorstart succesvol is. Als een doorstart niet slaagt, resteert de curator vaak niets anders dan “de tafels, de stoelen en de laptops” te veilen of onderhands te verkopen.

Naast de verkoop van bezittingen heeft de curator ook de taak om een onderzoek naar rechtmatigheid in te stellen. Met name voor de bestuurder van een rechtspersoon in financiële moeilijkheden is het van belang om hier ruim voor het faillissement rekening mee te houden en ervoor te zorgen dat hij of zij, als het zover komt, het onderzoek zonder al te veel problemen doorstaat. Soms kan dit worden bereikt door kritisch naar de boekhouding te kijken, maar in veel gevallen is het raadzaam om advies in te winnen over zaken als publicatieplicht, rekening-courantverhoudingen, (afwikkeling van) zekerheden, betalingen in de aanloop naar het faillissement, enzovoorts.

Tot slot, als je als bestuurder of aandeelhouder zelf een doorstart overweegt, is het verstandig om je plan gereed te hebben voordat de curator zijn intrede doet. Op die manier hoeft een faillissement lang niet altijd het einde van het ondernemerschap te betekenen. – Peter Bos, Wieringa advocaten

Faillissementsaanvraag en toch doorgaan?

Onlangs kregen wij contact met een ondernemer die een besloten vennootschap (bv) beheert. In de loop der tijd zijn er diverse betalingsachterstanden ontstaan, waaronder achterstallige premiebetalingen aan het pensioenfonds van de medewerkers. Het pensioenfonds overweegt nu het indienen van een faillissementsaanvraag. Een faillissement aanvragen zou echter betekenen dat het pensioenfonds waarschijnlijk volledige compensatie krijgt voor de achterstallige premie. Het UWV neemt dan de verplichting voor betaling van de achterstallige premie over tot een jaar voorafgaand aan het faillissement.

Hoewel een faillissementsaanvraag voor zowel het pensioenfonds als de werknemers aantrekkelijk lijkt, is dit in dit geval wellicht niet de optimale oplossing voor alle betrokken partijen. De onderneming draait namelijk nog steeds goed en genereert voldoende inkomsten om op de lange termijn aan alle lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Hier is een creatieve benadering vereist, en de adviseurs van Zuidweg & Partners staan klaar om te helpen.

In deze specifieke situatie moet de achterstand bij het pensioenfonds volledig worden afgelost. Dit betekent dat voordat andere crediteuren worden benaderd, er een overeenkomst moet worden bereikt met het pensioenfonds. Dit kan gebeuren in de vorm van een betalingsregeling in termijnen of via een krediet. Zodra er overeenstemming is bereikt over de wijze van betaling aan het pensioenfonds, kan er worden gewerkt aan een oplossing voor de rest van de schuldpositie. Natuurlijk is er bij het opstellen van de betalingsregeling met het pensioenfonds al rekening gehouden met de benodigde financiële ruimte voor andere schuldeisers.

Het dreigen met een faillissement betekent dus zeker niet het einde van het bedrijf, maar kan het begin zijn van een herstelperiode.

WSNP als alternatief?

Om te voorkomen dat je langdurig verantwoordelijk blijft voor je schulden, biedt de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) een uitweg. Een essentiële voorwaarde voor een beroep op de WSNP is dat minnelijke schuldhulpverlening niet haalbaar is. Indien het minnelijke traject succesvol verloopt, is een WSNP-traject van 18 maanden niet noodzakelijk. Met onze uitgebreide ervaring en deskundigheid in schuldhulpverlening staan wij klaar als jouw partner voor een succesvol minnelijk traject, waarbij al meer dan 40.000 ondernemers je zijn voorgegaan.

Indien het minnelijke traject niet mogelijk blijkt, begeleiden wij ondernemers bij de aanvraag voor de WSNP. Alle benodigde informatie met betrekking tot dit verzoekschrift aan de rechtbank is hier beschikbaar.

Het WSNP-traject heeft een duur van 18 maanden en omvat de aanstelling van een bewindvoerder, die een vergelijkbare rol vervult als de curator tijdens een faillissement. Deze bewindvoerder waarborgt dat jouw schuldeisers zo veel mogelijk vergoeding ontvangen. Bij naleving van de WSNP-regels ben je na 18 maanden bevrijd van je schulden. Het akkoord van jouw schuldeisers met de ontvangen betaling is hierbij cruciaal. Wij verzorgen de volledige aanvraagprocedure voor de WSNP.

Maak kennis met de schuldhulpverlening van Zuidweg & Partners

Ben je als ondernemer geconfronteerd met toenemende financiële problemen? Twijfel je over de levensvatbaarheid van je onderneming of heb je mogelijk al de beslissing genomen om te stoppen? Dan staan wij voor je klaar. Zuidweg & Partners is al sinds 1994 dé vooraanstaande organisatie op het gebied van schuldhulpverlening voor ondernemers.

Schulden kunnen een zware last vormen. Het omgaan met deurwaarders en incassobureaus vergt veel van je tijd en energie, wat ten koste gaat van je kracht en focus. Door een beroep te doen op Zuidweg Schuldhulp doorbreek je deze vicieuze cirkel. Je herwint rust en kunt je weer concentreren op datgene waar je goed in bent.

Bij het aanvragen van schuldhulpverlening hoef je niet noodzakelijk een faillissement aan te vragen. De gevolgen van een faillissement zijn vaak nadelig, omdat er onvoldoende middelen zijn om je schuldeisers te voldoen. Je kunt tot wel twintig jaar aansprakelijk blijven voor je schulden. Je staat er niet alleen voor; onze ervaren adviseurs bij Zuidweg & Partners begeleiden je van het begin tot het einde. Na afloop van onze samenwerking heb je een solide basis gelegd voor een financieel gezondere toekomst.

Wat zijn de kosten voor schuldhulpverlening?

De begeleidingskosten worden veelal gedekt door gemeentelijke vergoedingen. We onderhouden samenwerkingsverbanden met bijna 160 gemeenten door heel Nederland. De kans is dus aanzienlijk dat jouw woonplaats onder een gemeente valt die de kosten voor jouw begeleiding vergoedt. Resideer je in een gemeente waar we nog geen samenwerking hebben? Geen zorgen, we gaan samen met jou op zoek naar een passende oplossing:

Vraag hier hulp aan

Zuidweg & Partners, Schuldhulpverlening, Schuldhulp, Schuldsanering, Bedrijfsherstel, logo, Hilversum, Drachten

In een tijd waarin financiële uitdagingen voor ondernemers aan de orde van de dag zijn, rijzen er veel vragen over mogelijke oplossingen en de waarde van strategieën bij het omgaan met schulden. Ondernemers bevinden zich vaak op een tweesprong, waarbij het faillissement soms als een verleidelijke uitweg lijkt. Echter, de nuances van deze beslissing en de impact ervan op zowel het bedrijf als de persoonlijke verantwoordelijkheden zijn cruciaal om te begrijpen.

In de komende alinea’s zullen we dieper ingaan op enkele veelgestelde vragen, en benadrukken waarom het begrijpen van alternatieve opties, zoals schuldregelingen, van onschatbare waarde is voor ondernemers die streven naar een duurzame financiële toekomst:

Belastingschulden zijn een uitdaging waar veel ondernemers mee te maken krijgen, vooral als economische omstandigheden moeilijk zijn. In deze blog gaan we dieper in op de mogelijke oorzaken van belastingschulden en hoe je als ondernemer kunt voorkomen dat deze zich opstapelen.

 1. Onvoldoende cashflow management

Een van de belangrijkste redenen voor belastingschulden is vaak een gebrek aan effectief cashflow management. Als ondernemer is het cruciaal om altijd een goed overzicht te hebben van inkomsten en uitgaven, zodat belastingverplichtingen tijdig kunnen worden voldaan.

 1. Onduidelijke belastingverplichtingen

Niet goed begrijpen welke belastingen verschuldigd zijn en wanneer deze moeten worden betaald, kan leiden tot onverwachte schulden. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van belastingwetten en -verplichtingen die van toepassing zijn op jouw specifieke bedrijf.

 1. Financiële noodzaak tot uitstel van betaling

Soms worden belastingen uitgesteld om korte termijn financiële problemen aan te pakken. Dit kan echter leiden tot accumulatie van schulden en rentelasten. Het is belangrijk om alternatieve oplossingen te overwegen voordat je besluit belastingbetalingen uit te stellen.

 1. Onverwachte bedrijfsuitgaven

Onverwachte kosten en financiële tegenvallers kunnen een grote impact hebben op de financiële gezondheid van je onderneming. Het is essentieel om een noodfonds op te bouwen en financiële reserves te hebben voor onvoorziene omstandigheden.

 1. Gebrek aan boekhoudkundige nauwkeurigheid

Onjuiste boekhouding kan leiden tot foutieve belastingaangiftes, wat uiteindelijk resulteert in belastingschulden. Het is belangrijk om een nauwkeurig boekhoudsysteem te handhaven en mogelijk een professionele boekhouder in te schakelen om fouten te minimaliseren.

 1. Te laat reageren op financiële signalen

Het negeren van waarschuwingssignalen zoals dalende winstgevendheid, toenemende schuldenlast en cashflowproblemen kan leiden tot een neerwaartse spiraal. Een proactieve benadering om financiële problemen aan te pakken, kan de impact op belastingschulden verminderen.

 1. Veranderingen in belastingwetgeving

Veranderingen in belastingwetgeving kunnen een directe invloed hebben op de financiële verplichtingen van een onderneming. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en tijdig aanpassingen te maken in je financiële planning.

Conclusie

Het begrijpen van de oorzaken van belastingschulden is de eerste stap naar effectieve preventie en oplossing. Als ondernemer is het van groot belang om proactief en goed geïnformeerd te zijn om financiële valkuilen te vermijden.

Als ondernemer in zwaar weer is het van cruciaal belang om je persoonlijke aansprakelijkheid te beperken, vooral wanneer belastingschulden zich opstapelen. In deze blog verkennen we strategieën om jezelf te beschermen tegen persoonlijke financiële risico’s en juridische complicaties.

 1. Kies de juiste rechtsvorm voor je bedrijf

De keuze van de rechtsvorm van je onderneming heeft directe gevolgen voor je persoonlijke aansprakelijkheid. Overweeg een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV) waarbij je persoonlijke bezittingen over het algemeen afgeschermd zijn van bedrijfsschulden.

 1. Houd persoonlijke en zakelijke financiën gescheiden

Het vermengen van persoonlijke en zakelijke financiën kan leiden tot een verhoogd persoonlijk aansprakelijkheidsrisico. Open afzonderlijke bankrekeningen en zorg voor een duidelijke scheiding tussen je privé- en zakelijke financiën.

 1. Voorkom vermenging van privé- en zakelijke verplichtingen

Zorg ervoor dat privéverplichtingen, zoals persoonlijke leningen, duidelijk gescheiden zijn van zakelijke verplichtingen. Vermenging kan leiden tot complexe juridische situaties en vergroot het risico op persoonlijke aansprakelijkheid.

 1. Handhaaf nauwkeurige boekhouding en rapportage

Een zorgvuldige boekhouding en tijdige financiële rapportage verminderen het risico op persoonlijke aansprakelijkheid. Het toont aan dat je als ondernemer transparant bent en je zakelijke verplichtingen serieus neemt.

 1. Overweeg een aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering kan een extra laag bescherming bieden tegen persoonlijke aansprakelijkheid. Het kan je financiële belangen beschermen in het geval van juridische geschillen of claims tegen je bedrijf.

 1. Raadpleeg een juridisch adviseur

Een juridisch adviseur kan waardevol zijn bij het beoordelen van je bedrijfsstructuur en het verstrekken van advies over hoe je persoonlijke aansprakelijkheid kunt verminderen. Een goed juridisch advies kan helpen bij het nemen van de juiste beslissingen op het juiste moment.

Conclusie

Terwijl je als ondernemer te maken hebt met financiële uitdagingen, is het beperken van je persoonlijke aansprakelijkheid van essentieel belang. Door proactieve stappen te ondernemen en juridisch advies in te winnen, kun je de impact op je persoonlijke financiën minimaliseren.

Schuldhulpverlening kan een levenslijn zijn voor ondernemers die te maken hebben met belastingschulden en financiële tegenslagen. In deze blog onderzoeken we de essentiële rol van schuldhulpverlening en hoe het ondernemers kan bijstaan tijdens uitdagende financiële periodes.

 1. Wat is schuldhulpverlening en hoe werkt het?

Schuldhulpverlening is een proces waarbij een ondernemer, met de ondersteuning van professionals, een plan ontwikkelt om schulden af te lossen. Het omvat vaak onderhandelingen met schuldeisers, het opstellen van een realistisch aflossingsplan, en het bieden van begeleiding gedurende het hele proces.

 1. Voor wie is schuldhulpverlening geschikt?

Schuldhulpverlening is geschikt voor ondernemers die te maken hebben met aanzienlijke schuldenlasten en moeite hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Het kan een effectieve oplossing zijn om een faillissement te voorkomen en een georganiseerde aanpak te bieden voor schuldafbouw.

 1. Het belang van vroegtijdige inschakeling van schuldhulpverlening

Vroegtijdige betrokkenheid bij schuldhulpverlening kan het verschil maken. Hoe eerder ondernemers hulp zoeken, hoe groter de kans op succesvolle schuldregelingen en het vermijden van ernstige juridische complicaties.

 1. Hoe helpt schuldhulpverlening bij belastingproblemen?

Schuldhulpverlening kan specifiek gericht zijn op het onderhandelen met schuldeisers en het ontwikkelen van afbetalingsregelingen. Het stelt ondernemers in staat om op een gestructureerde manier belastingschulden aan te pakken en te voorkomen dat deze verder escaleren.

 1. Het opstellen van een realistisch aflossingsplan

Een van de belangrijkste aspecten van schuldhulpverlening is het opstellen van een aflossingsplan dat aansluit bij de financiële mogelijkheden van de ondernemer. Dit plan wordt vaak in samenwerking met schuldhulpverleners ontwikkeld en aangepast aan de specifieke situatie.

 1. Begeleiding en ondersteuning gedurende het proces

Schuldhulpverlening omvat niet alleen financiële aspecten, maar ook emotionele en mentale ondersteuning. Het is een proces dat vaak uitdagend is, en het hebben van begeleiding kan ondernemers helpen om gemotiveerd te blijven en de juiste beslissingen te nemen.

 1. De positieve effecten op de financiële toekomst van de onderneming

Door actief deel te nemen aan schuldhulpverlening leggen ondernemers niet alleen de basis voor het oplossen van hun huidige financiële problemen, maar ook voor een gezonde financiële toekomst. Het stelt hen in staat om lessen te leren, financiële discipline op te bouwen en hun bedrijf duurzaam te beheren.

Conclusie

Schuldhulpverlening is een waardevol instrument voor ondernemers die met problematische schulden te maken hebben. Door tijdig professionele hulp in te schakelen, kunnen ondernemers gestructureerd werken aan het aflossen van schulden en het herstellen van financiële stabiliteit.

Een cruciaal aspect van een effectief schuldhulpverleningstraject is de nauwkeurige en volledige documentatie die wordt verstrekt. In deze blog zullen we de essentiële documenten bespreken die ondernemers moeten voorbereiden om een succesvol schuldhulpverleningstraject te doorlopen.

 1. Overzicht van schulden en crediteuren

Een gedetailleerd overzicht van alle schulden, inclusief de bedragen, de schuldeisers en de betalingsachterstanden, is van vitaal belang. Dit biedt een basis voor onderhandelingen en het opstellen van een realistisch aflossingsplan.

 1. Financiële overzichten van de onderneming

Verstrek gedetailleerde financiële overzichten, zoals balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten. Deze documenten geven inzicht in de financiële gezondheid van de onderneming en helpen bij het beoordelen van de levensvatbaarheid van het schuldhulpverleningstraject.

 1. Belastingaangiften en betalingsgeschiedenis

Complete belastingaangiften van de afgelopen jaren en een gedetailleerde betalingsgeschiedenis met de belastingdienst zijn vereist. Dit is cruciaal voor het onderhandelen over afbetalingsregelingen en het oplossen van belastinggerelateerde schulden.

 1. Bedrijfsplan voor herstel

Een bedrijfsplan dat aangeeft hoe je van plan bent je onderneming te herstellen na het schuldhulpverleningstraject. Dit omvat strategieën voor kostenbeheersing, inkomstengeneratie en financiële discipline om herhaling te voorkomen.

 1. Bewijs van actieve deelname aan schuldhulpverlening

Documenteer je betrokkenheid bij het schuldhulpverleningstraject, inclusief correspondentie met schuldhulpverleners en bewijzen van deelname aan vereiste programma’s of sessies.

 1. Bedrijfsstructuur en juridische documenten

Verstrek documentatie met betrekking tot de juridische structuur van je bedrijf, inclusief oprichtingsdocumenten, statuten, overeenkomsten en eventuele juridische geschillen. Dit is van belang voor een goed overzicht van de financiële en juridische situatie.

 1. Persoonlijke financiële status

Omdat schuldhulpverlening zich vaak uitstrekt tot persoonlijke financiën, moet je gedetailleerde informatie verstrekken over persoonlijke inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden. Dit helpt bij het beoordelen van de totale financiële positie.

 1. Kopieën van schuldenregelingen of afbetalingsplannen

Indien van toepassing, voeg kopieën van schuldenregelingen of afbetalingsplannen toe die zijn overeengekomen met andere crediteuren. Dit toont aan dat je actief werkt aan het aanpakken van schulden op meerdere fronten.

 1. Prognoses en toekomstplannen

Inclusief financiële prognoses en toekomstplannen. Deze documenten helpen bij het aantonen van levensvatbaarheid en bieden inzicht in hoe je van plan bent de onderneming te laten groeien na het schuldhulpverleningstraject.

Conclusie

Een grondige en nauwkeurige documentatie is essentieel voor een succesvol schuldhulpverleningstraject. Door deze documenten zorgvuldig voor te bereiden en te verstrekken, vergroot je de kans op effectieve onderhandelingen en een succesvolle afwikkeling van schulden.

Als ondernemer is het niet ongewoon om in zwaar weer terecht te komen, vooral als het gaat om belastingschulden. Maar wanhoop niet; er zijn stappen die je kunt nemen om de situatie te verbeteren en een faillissement te voorkomen. Hier zijn enkele cruciale stappen die je als ondernemer moet overwegen.

 1. Eerlijke evaluatie van de financiële situatie

Voordat je actie onderneemt, is het van vitaal belang om een nauwkeurige en eerlijke beoordeling te maken van je financiële situatie. Identificeer alle lopende schulden, inclusief belastingen, en krijg een duidelijk beeld van de totale schuldenlast.

 1. Communiceer met belastingdienst

Het vermijden van communicatie met de belastingdienst kan de problemen vergroten. Neem proactief contact op, leg de situatie uit en bespreek mogelijke regelingen. De belastingdienst is vaak bereid om te onderhandelen over afbetalingsregelingen of andere oplossingen.

 1. Stel prioriteiten bij betalingen

Als je niet alle schulden tegelijk kunt aflossen, identificeer dan welke schulden prioriteit hebben. Lopende belastingenverplichtingen hebben meestal de hoogste prioriteit, dus overweeg om deze als eerste te betalen om verdere juridische complicaties te voorkomen.

 1. Zoek professioneel advies

Een ervaren financieel adviseur of schuldhulpverlener kan van onschatbare waarde zijn in deze fase. Zij kunnen je helpen bij het opstellen van een realistisch financieel plan, onderhandelen met crediteuren en de beste strategie bepalen voor schuldsanering.

 1. Overweeg schuldregeling of schuldsanering

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn om met schuldeisers te onderhandelen over een schuldregeling. Als dit niet haalbaar is, kan schuldsanering een optie zijn. Het is belangrijk om de voor- en nadelen van elke optie te begrijpen voordat je een beslissing neemt.

 1. Implementeer kostenbesparende maatregelen

Kijk kritisch naar je bedrijfskosten en identificeer gebieden waar je kunt besparen. Het verminderen van niet-essentiële uitgaven kan de cashflow verbeteren en helpen bij het aflossen van schulden.

 1. Plan voor de toekomst

Ontwikkel een langetermijnplan om financiële stabiliteit te bereiken. Dit omvat mogelijk herstructurering van je bedrijf, het verkennen van nieuwe inkomstenbronnen en het implementeren van strikte financiële discipline.

Conclusie

Het is niet gemakkelijk om met belastingschulden en financiële tegenslagen om te gaan, maar met de juiste stappen en het juiste advies is herstel mogelijk. Neem de regie over je financiën, communiceer openlijk en zoek professionele begeleiding om de weg naar herstel te effenen.

Het onderhandelen met de belastingdienst is een cruciale stap voor ondernemers die belastingschulden willen aflossen en financiële stabiliteit willen herstellen. In deze blog verkennen we effectieve strategieën voor onderhandelingen met de belastingdienst en hoe ondernemers deze uitdaging kunnen aanpakken.

1. Begrijp je huidige belastingpositie
Voordat je begint met onderhandelen, is het van groot belang om een grondig begrip te hebben van je huidige belastingpositie. Dit omvat openstaande belastingschulden, boetes, rentekosten en alle gerelateerde details.

2. Zoek professioneel advies
Overweeg het inschakelen van een fiscaal adviseur of belastingdeskundige om je bij te staan. Professioneel advies kan helpen bij het interpreteren van belastingwetten, het identificeren van mogelijke onderhandelingsruimte en het opstellen van een strategisch plan.

3. Communiceer proactief met de Belastingdienst
Wacht niet tot het laatste moment om contact op te nemen met de belastingdienst. Proactieve communicatie geeft blijk van je intentie om de kwestie serieus aan te pakken en kan positief worden ontvangen.

4. Stel een realistisch aflossingsplan voor
Bereid een realistisch aflossingsplan voor dat past bij je financiële mogelijkheden. Toon aan dat je actief werkt aan het aflossen van belastingschulden en bereid bent om samen te werken met de belastingdienst om een haalbare oplossing te vinden.

5. Onderzoek mogelijke kwijtscheldingsopties
Informeer naar mogelijke kwijtscheldingsopties of vermindering van boetes en rente. In sommige gevallen kan de belastingdienst bereid zijn om bepaalde kosten kwijt te schelden, vooral als er sprake is van aantoonbare financiële moeilijkheden.

6. Bewijs van financiële moeilijkheden
Ondersteun je onderhandelingspositie met bewijs van financiële moeilijkheden, zoals bedrijfsresultaten, cashflowprognoses, en andere relevante documenten. Transparantie over je financiële situatie vergroot de geloofwaardigheid van je onderhandelingsvoorstel.

7. Houd open communicatielijnen
Houd de communicatielijnen open en wees bereid om regelmatig updates te verstrekken aan de belastingdienst. Een transparante en open communicatie bevordert een positieve relatie en vergroot de kans op een succesvolle regeling.

8. Onderzoek beschikbare belastingfaciliteiten
Onderzoek of er specifieke belastingfaciliteiten of regelingen zijn die van toepassing kunnen zijn op jouw situatie. Soms biedt de belastingdienst mogelijkheden voor uitstel van betaling of andere faciliteiten die je kunnen helpen.

9. Bereid je voor op onderhandelingen
Wees goed voorbereid op onderhandelingsgesprekken. Anticipeer op vragen, bereid relevante documentatie voor en weet wat je wilt bereiken. Een goed doordachte aanpak vergroot de kans op een positieve uitkomst.

Conclusie
Onderhandelen met de belastingdienst vereist strategie, voorbereiding en proactieve communicatie. Door deze effectieve strategieën toe te passen, kunnen ondernemers de belastingdienst benaderen met een geloofwaardig voorstel voor schuldaflossing en financiële herstel. In onze volgende blog zullen we ingaan op de verschillende opties voor schuldsanering die ondernemers kunnen overwegen.*

Schuldsanering kan een levensvatbare optie zijn voor ondernemers die in zwaar weer verkeren en geconfronteerd worden met belastingschulden. In deze blog bespreken we verschillende opties voor schuldsanering die ondernemers kunnen overwegen om financieel herstel te bereiken.

1. Schuldbemiddeling (Minnelijke Regeling)
Schuldbemiddeling, ook bekend als minnelijke regeling, betreft het treffen van een regeling met crediteuren buiten de rechtbank om. Een bemiddelaar onderhandelt namens de ondernemer over afbetalingen en voorwaarden, vaak resulterend in een akkoord dat voor beide partijen aanvaardbaar is.

2. Wettelijke Schuldsanering (WSNP)
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is van toepassing op natuurlijke personen, maar in sommige gevallen kunnen ook eenmanszaken hiervan gebruikmaken. Het is een juridisch proces waarbij schuldenaar en crediteuren een akkoord bereiken onder toezicht van een bewindvoerder.

3. Faillissement voorkomen door akkoord met crediteuren
Sommige ondernemers kunnen proberen een faillissement te voorkomen door een akkoord te sluiten met crediteuren. Dit kan inhouden dat crediteuren instemmen met een gedeeltelijke betaling van de schuld of een verlenging van de betalingstermijn.

4. De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)
De WHOA biedt een wettelijk kader voor het bereiken van een onderhands akkoord met crediteuren. Het stelt ondernemers in staat om een akkoord voor te stellen dat vervolgens door de rechter kan worden goedgekeurd, zelfs als niet alle crediteuren instemmen.

5. Surseance van betaling
Surseance van betaling is een tijdelijke bescherming tegen crediteuren, waardoor een ondernemer de kans krijgt om financiële problemen op te lossen. Gedurende deze periode wordt een akkoord met crediteuren nagestreefd om een faillissement te voorkomen.

6. Schuldenregeling via schuldhulpverleningstraject
Een gestructureerd schuldhulpverleningstraject kan resulteren in een schuldenregeling met crediteuren. Schuldhulpverleners onderhandelen namens de ondernemer en proberen tot een akkoord te komen over afbetalingen en voorwaarden.

7. Overdracht van ondernemingsactiviteiten
In sommige gevallen kan het overdragen van bepaalde bedrijfsactiviteiten aan derden een manier zijn om financiële verplichtingen te verminderen en de onderneming levensvatbaar te houden.

8. Herstructurering van de onderneming
Herstructurering van de onderneming omvat het wijzigen van bedrijfsprocessen, kostenbeheersing en mogelijk het afstoten van niet-renderende activa. Dit kan de financiële positie verbeteren en ruimte bieden voor schuldsanering.

9. Financiële educatie en training
Het investeren in financiële educatie en training kan ondernemers helpen om beter met hun financiën om te gaan en toekomstige schulden te voorkomen.

Conclusie
Schuldsanering biedt ondernemers verschillende opties om hun financiële situatie te herstellen. Het kiezen van de juiste strategie vereist grondige evaluatie en mogelijk professioneel advies. In onze volgende blog zullen we ingaan op de fiscale consequenties van schuldhulpverlening en hoe ondernemers zich hierop kunnen voorbereiden.*

Schuldhulpverlening is niet alleen een proces van het aflossen van schulden, maar ook een kans om waardevolle lessen te leren en financiële veerkracht op te bouwen. In deze blog delen we enkele belangrijke lessen die ondernemers kunnen trekken uit het proces van schuldhulpverlening en hoe ze sterker kunnen worden in de nasleep van financiële uitdagingen.

1. Realistische financiële planning is cruciaal
Een van de belangrijkste lessen is het belang van realistische financiële planning. Het opstellen van een gedegen begroting, het beheren van cashflow en het anticiperen op financiële tegenvallers zijn essentiële aspecten van veerkrachtige bedrijfsvoering.

2. Proactieve monitoring van financiële gezondheid
Het negeren van financiële waarschuwingssignalen kan leiden tot ernstige problemen. Ondernemers moeten proactief hun financiële gezondheid monitoren en snel reageren op eventuele tekenen van problemen.

3. Boekhoudkundige nauwkeurigheid is niet onderhandelbaar
Onjuiste boekhouding kan leiden tot foutieve belastingaangiftes en financiële problemen. Het handhaven van boekhoudkundige nauwkeurigheid en mogelijk samenwerken met een professionele boekhouder is van groot belang.

4. Financiële educatie en bewustzijn zijn krachtige instrumenten
Investeren in financiële educatie en bewustzijn kan ondernemers empoweren. Een dieper begrip van financiële principes stelt hen in staat weloverwogen beslissingen te nemen en financiële valkuilen te vermijden.

5. Zorg voor een veiligheidsmarge en noodfonds
Het opbouwen van een veiligheidsmarge en noodfonds is van cruciaal belang. Dit biedt een financieel vangnet in tijden van onzekerheid en helpt bij het voorkomen van schuldenaccumulatie.

6. Tijdige hulp zoeken is geen tekortkoming
Het tijdig zoeken van hulp, of het nu gaat om financieel advies, schuldhulpverlening of juridisch advies, is geen teken van zwakte. Het getuigt juist van proactiviteit en de bereidheid om problemen aan te pakken voordat ze escaleren.

7. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn troeven
Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn essentieel in een dynamische zakelijke omgeving. Ondernemers die bereid zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, hebben een grotere kans om financiële tegenslagen te overwinnen.

8. Zelfzorg is ondernemerszorg
Ondernemerschap brengt vaak stress en druk met zich mee. Zelfzorg, zowel fysiek als mentaal, is van groot belang. Het onderhouden van een gezonde levensstijl draagt bij aan veerkracht tijdens uitdagende tijden.

9. Levenslang leren en verbeteren
Het ondernemerschap is een continu leerproces. Lessen uit schuldhulpverlening moeten dienen als een katalysator voor levenslang leren en voortdurende verbetering in zakelijke praktijken.

Conclusie
Schuldhulpverlening is niet het einde, maar eerder een nieuwe start voor ondernemers. Door lessen te trekken uit dit proces kunnen ze hun financiële veerkracht versterken en beter voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen. In onze laatste blog zullen we enkele inspirerende verhalen delen van ondernemers die succesvol uit schuldhulpverlening zijn gekomen en hun bedrijven hebben hersteld.*

Verder lezen of faillissement en de WSNP?

Waar moet ik schuldhulpverlening aanvragen? – Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/schuldhulpverlening-aanvragen

Wettelijke schuldsanering (Wsnp) – De Rechtspraak
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Schulden/Wet-schuldsanering-natuurlijke-personen

Wetten.nl – Regeling – Schuldsanering natuurlijke personen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011874/