Welkom bij het Kenniscentrum van Zuidweg & Partners!

Op deze pagina vind je nuttige informatie rondom financiën en schuldhulpverlening. Ben je ondernemer en wil je meer weten over budgettering, volg dan onze budgetcursus. Ben je op zoek naar nadere uitleg over de juridische termen, die in de schuldhulpverlening vaak gebruikt worden, neem dan onze begrippenlijst door.

A

Een aanmaning is een schriftelijk bericht (of e-mail) van je schuldeiser waarin staat dat je je aan de gemaakte afspraak moet houden. Deze afspraak noemt men de overeenkomst. Binnen de schuldhulpverlening gaat het vaak om het nog moeten betalen van een afgesproken bedrag voor bijvoorbeeld een ontvangen product of ontvangen dienst. Betaal je niet binnen een bepaalde termijn, dan kan je schuldeiser je een herinnering sturen met een nieuwe termijn en later een aanmaning met mogelijk daaraan verbonden kosten. Er bestaat een mogelijkheid dat de vordering wordt overgedragen aan een incassobureau of direct aan een deurwaarderskantoor. Na een overdracht van de vordering zal het incassobureau of deurwaarderskantoor zich bij je melden. Dit gebeurt vaak via een brief waarin staat hoeveel tijd je nog krijgt om te betalen.

Kort gezegd is een aanmaning een bericht (brief) waarin staat dat je nog moet betalen voor een bepaalde datum.

Uitgaand van je maandelijkse inkomen wordt je aflossingscapaciteit berekend. Er wordt een berekening gemaakt van hoeveel geld je per maand nodig hebt om je vaste lasten en je levensonderhoud te betalen. Dit bedrag noemt ment het Vrij Te Laten Bedrag. Dit is het bedrag dat je over mag houden van je totale inkomen en het mag niet ingezet worden om je schuldeisers te betalen. Alleen wat je boven het Vrij Te Laten Bedrag verdient, wordt gebruikt om je schulden af te lossen. De hoogte van dit bedrag is je aflossingscapaciteit.

Kortgezegd is je aflossingscapaciteit het bedrag dat je maandelijks aan je schuldeisers kunt betalen.

B

Een bankgarantie is een afspraak die je maakt met je bank bij de koop van een woning. Als je een woning wil kopen teken je eerst een koopovereenkomst. Je spreekt met de verkoper van de woning een bedrag af dat je moet betalen. Zodra je hebt getekend zal de verkoper vaak al een deel van het totale aankoopbedrag van jou willen ontvangen. Dit geeft de verkoper meer zekerheid dat je de woning ook echt gaat kopen. Kun je dit bedrag niet betalen, dan kan de bank dit voor je doen. Dat kan op basis van de afgesproken bankgarantie. Een voordeel is dat je jouw eigen spaargeld niet hoeft aan te spreken.

Kort gezegd is een bankgarantie een manier om met de hulp van je bank een woning te kopen.

Een beschikking is een beslissing van de overheid gericht aan jou als persoon. Heb je bijvoorbeeld een Bbz-krediet aangevraagd bij je gemeente dan zal deze schriftelijk antwoorden op je aanvraag. De brief waarin het antwoord staat noemt men een beschikking. Besluit de Belastingdienst of je wel of geen zorgtoeslag krijgt dan krijg je ook een beschikking. Besluit het UWV over het wel of niet geven van een WW-uitkering dan noemt men dat ook een beschikking.

Men kan bezwaar indienen tegen een beschikking van de overheid. In de brief (beschikking) staat op welke manier en binnen welke termijn. Wordt je bezwaar afgewezen dan kun je mogelijk nog naar de rechter stappen.

Kort gezegd is een beschikking een brief die je krijgt van de overheid met een beslissing die aan jou is gericht.

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen is een regeling van je gemeente en bied je de mogelijkheid als zelfstandig ondernemer om financiële hulp te krijgen. Heb je te maken met financiële problemen, dan kan de gemeente je bijvoorbeeld een renteloze lening geven of een starterslening. Het is ook mogelijk dat je een aanvulling krijgt op het inkomen als je onder het bijstandsniveau dreigt te raken.

Het krijgen van deze financiële hulp is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Kort gezegd is het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen een regeling van je gemeente om jou, als zelfstandig ondernemer, financieel te ondersteunen.  

Om de kans op succes te vergroten bij het oplossen van je schulden, is er de mogelijkheid om bij de gemeente een aanvraag in te dienen voor een Bbz-krediet (een lening op basis van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004). Dit is een lening die je ontvangt aan het begin van het schuldsaneringstraject. Daarmee kunnen bijvoorbeeld je lopende schulden worden afgelost of je kunt je inkomen op peil houden indien je onder het bestaansminimum dreigt te raken. Deze lening kan ook als een tijdelijke uitkering gebruikt worden als je je onderneming wilt stoppen. Gebruik je de lening om je schulden af te lossen, dan hoef je na het aflossen alleen nog maar de lening terug te betalen aan de gemeente. Voor de rest ben je vrij zonder schulden.

Je kunt de gemeente waar je staat ingeschreven als persoon vragen om het verstrekken van een Bbz-krediet. Als je aanvraag in behandeling wordt genomen, dan zal een bedrijfskundige binnen de gemeente de levensvatbaarheid van je onderneming beoordelen indien je van plan bent om door te gaan met de onderneming. De bedrijfskundige zal aangeven wat de hoogte van het krediet wordt en hoe deze besteed dient te worden om de schulden te betalen. Deze zal de informatie verwerken in een rapport dat je krijgt bij de beschikking van de gemeente. Daarin staat beschreven welk bedrag onder welke voorwaarden wordt uitbetaald.

Kort gezegd is een Bbz-krediet een lening van je gemeente die je als ondernemer kunt gebruiken om je schulden te betalen.

Wat is de bijstandsnorm?

De bijstandsnorm bepaalt hoeveel bijstand je kunt krijgen van de overheid. De bijstand is bedoeld voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en ouder dan 21 jaar en heb je nog niet de leeftijd bereikt waarop je met pensioen bent dan ontvang je 70% van het minimumloon als bijstand. De 70% van het minimumloon is dan de bijstandsnorm in deze situatie. Heb je te maken met een andere leefsituatie, dan kan de norm dus ook anders zijn en daarmee ook de hoogte van jouw bijstand. Ben je bijvoorbeeld getrouwd of samenwonend dan geldt er een andere bijstandsnorm. Heb je als alleenstaande ouder geen partner maar wel inwonende kinderen, dan kan er weer een andere norm gelden.

Kort gezegd is de bijstandsnorm het bedrag dat je ontvangt afhankelijk van je leefsituatie en leeftijd.

Voor kredietverstrekkers is het verplicht om een gegeven lening (krediet) te melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. De gegevens worden opgeslagen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) en zo kan de kredietverstrekker zien of het betaalgedrag in orde is. Zo kan men zien of iemand betalingsachterstanden heeft of juist tijdig betaald.

Wij gebruiken deze informatie om een overzicht te krijgen van je uitstaande kredieten (leningen). Wij kunnen ook zien of er reeds betalingsregelingen zijn getroffen.

Kort gezegd is een BKR-registratie een verzameling van informatie over je afgesloten leningen en betalingsregelingen.

Normaal betaal je volgens afspraak en op tijd. Mocht dat niet lukken, dan kan de persoon of organisatie die geld van je krijgt je dwingen te betalen. Een manier om je te dwingen te betalen is een beslaglegging. Een beslag kan gelegd worden op bijvoorbeeld je loon/uitkering, je auto, je woning en je inboedel. Een beslaglegging wordt aangekondigd door de  gerechtsdeurwaarder. Je krijgt een brief waarin de uitspraak staat van de rechter dat het beslag is goedgekeurd en waarop het gelegd gaat worden. Krijgt de deurwaarder geen toestemming van de rechter, dan mag hij ook geen beslag leggen.

Er zijn twee vormen van beslaglegging, namelijk:

 1. Het conservatoir beslag: deze manier van beslagleggen wordt gebruikt als er een vermoeden bestaat dat bezittingen mogelijk verdwijnen en dus ook als het gaat om het mogelijk laten verdwijnen van geld. Deze vorm wordt vaak gebruikt bij personen die kwade bedoelingen hebben en proberen hun spullen aan anderen te geven of te verkopen.
 2. Het executoriaal beslag: deze manier van beslagleggen wordt gebruikt om bijvoorbeeld je inboedel te verkopen. Door de verkoop komt er geld beschikbaar dat gebruikt wordt om de openstaande rekening te betalen. Als beslag op je woning wordt gelegd, kan de woning worden verkocht als je niet betaalt en het geld uit de verkoop wordt gebruikt om de schuld te betalen.

Beslag kan niet gelegd worden op:

 • Je bed en beddengoed;
 • Je kleding en kleding van de inwonende leden van het gezin;
 • Gereedschappen van ambachtslieden en werklieden die bij hun persoonlijk bedrijf horen;
 • De in het huis aanwezige voorraad en drinken voor het huisgezin, voor een maand.

Belangrijk voor je om te weten, is dat bij het beslag dat is gelegd op je loon of uitkering de beslagvrije voet minimaal beschikbaar moet blijven.

Kort gezegd is een beslaglegging een manier om je te dwingen je rekening te betalen.  

De beslagvrije voet is een deel van je totale inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden door een deurwaarder. Dit bedrag is wat je minimaal nodig hebt om van te kunnen leven. De hoogte van dit bedrag is onder andere afhankelijk van je gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van jouw en je eventuele partner. Een uitgangspunt is dat minimaal 90% van de geldende bijstandsnorm vrij moet blijven tijdens een beslag. Het berekenen van de beslagvrije voet is echter maatwerk. Het uiteindelijke bedrag wordt verhoogd met een gedeelte van de woonlasten en een gedeelte van de premie ziektekostenverzekering.

Kort gezegd wordt bij een beslag op je loon (of uitkering) rekening gehouden met een minimum bedrag dat je nodig hebt om in je bestaan te kunnen voorzien. Daar mag geen beslag op worden gelegd.   

Als je bank ziet dat het financieel tegenzit bij jou als ondernemer wordt je dossier gegeven aan de afdeling bijzonder beheer. Deze afdeling zal kijken of er mogelijkheden zijn om eventuele betalingsproblemen te voorkomen of op te lossen. Het is belangrijk voor je om openheid van zaken te geven en de afspraken met je bank goed vast te leggen. Zij kunnen je vanuit de bank helpen om de situatie te stabiliseren en eventueel op te lossen. Soms wordt bijzonder beheer ook intensief beheer genoemd.

Kort gezegd is bijzonder beheer de afdeling binnen je bank die zich bezighoudt met je betalingsproblemen als ondernemer.

De Gemeentelijke Kredietbank wordt ook wel de sociale bank genoemd binnen je gemeente. Het doel van deze bank is niet het maken van winst. Deze bank biedt hulp bij het oplossen van schulden en biedt mogelijk een oplossing als je via je eigen bank geen lening kunt verkrijgen. Het wel of niet kunnen lenen via de Gemeentelijke Kredietbank is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Kort gezegd is de Gemeentelijke Kredietbank de bank binnen je gemeente waar je kunt aankloppen als je geen lening krijgt via je eigen bank.

C

De schuldeiser is de partij aan wie je een bedrag volgens afspraak moet betalen. Zijn er meerdere schuldeisers, dan kijkt men wie voorrang heeft bij de betaling. Binnen de schuldhulpverlening houdt men rekening met het verschil tussen een concurrente en preferente schuldeiser. Binnen het wettelijk traject (WSNP) en het faillissement maakt men dit onderscheid ook.

Binnen de schuldhulpverlening worden concurrente schuldeisers gelijk behandeld. Het saneringsvoorstel dat wij sturen vermeld hoeveel zij van hun schuld betaald kunnen krijgen als zij akkoord gaan met je schuldhulpverleningstraject. Zijn er bijvoorbeeld meerdere leveranciers die je moet betalen, dan krijgen zij ieder een gelijk deel van hun schuld uitbetaald na afloop van het schuldsaneringstraject.

Kort gezegd zijn concurrente schuldeisers de partijen die bij een schuldsaneringstraject of faillissement geen bijzondere positie innemen.  

Als je iets koopt of huurt moet je daarvoor betalen. De partij aan wie je moet betalen is je crediteur. Je mag bijvoorbeeld een woning huren als je maandelijks een bepaald bedrag daarvoor betaalt. De partij (de verhuurder) van wie je de woning huurt, is jouw crediteur. Koop je een auto voor een bepaald bedrag, dan is de partij die de auto aan je geeft je crediteur (ook wel schuldeiser genoemd).

Kort gezegd is een crediteur de partij aan wie je een bepaald bedrag moet betalen.

Een curator is de persoon die door de rechter is aangewezen om het beheer van je bezittingen over te nemen. Dit gebeurt nadat de rechter je failliet heeft verklaard. In die situatie kun je je rekeningen niet betalen en je bezittingen zullen worden omgezet in geld. Men zal daarvoor een deel verkopen. Van de totale opbrengst zal een bedrag betaald worden aan je schuldeisers om de openstaande rekeningen (deels) te betalen.

Kort gezegd is een curator de persoon die na je faillissement jouw bezittingen verkoopt om je schuldeisers te betalen.  

D

Als je iets koopt of huurt moet je daarvoor betalen. In deze situatie is de betalende partij de debiteur en de ontvangende partij de crediteur. Voor debiteur en crediteur worden ook de begrippen schuldenaar en schuldeiser gebruikt. Je hebt als debiteur bijvoorbeeld de verplichting een bedrag te betalen zodat je de gekochte auto geleverd krijgt van je crediteur.

Kort gezegd is een debiteur degene die voor een product of dienst moet betalen.

Een gerechtsdeurwaarder mag op grond van de wet een aantal taken uitvoeren. Degene kan je bijvoorbeeld dagvaarden. Dit houdt in dat je gevraagd wordt op een bepaalde datum bij de rechter te verschijnen. Heb je bijvoorbeeld een verzoek bij de rechtbank ingediend om toegelaten te worden tot het wettelijk schuldsaneringstraject (de WSNP), dan word je opgeroepen om je verhaal te komen doen over je schulden. De gerechtsdeurwaarder kan tevens de ontruiming van een woning organiseren. Degene komt dan met een uitspraak van de rechter bij jou aan de deur om je te informeren dat de woning ontruimd zal gaan worden, omdat je bijvoorbeeld een huurachterstand hebt. Je krijgt dan nog wel even de tijd om je spullen te verhuizen. Het leggen van beslag is ook een taak die de deurwaarder uit kan voeren. Tenslotte houdt een deurwaarder toezicht bij de openbare verkoop van bijvoorbeeld een woning. Een zeer belangrijk vereiste voor het uitvoeren van deze taken is dat er in beginsel een uitspraak van de rechter nodig is.

De rol van een deurwaarderskantoor lijkt op een incassobureau. Een belangrijk verschil is dat een incassobureau je niet kan dwingen te betalen en ook geen beslag kan leggen. Zo zal een deurwaarder starten met het toesturen van een brief waarin je wordt verzocht alsnog te betalen binnen een gestelde termijn. In dit bericht staat dat als je niet binnen de gestelde termijn betaalt, je kan worden opgeroepen te verschijnen voor de rechter.

Kort gezegd is een deurwaarder een persoon die je kan dwingen om jouw schulden te betalen.

Tijdens het schuldhulpverleningstraject bij ons kan het zijn dat één of meerdere schuldeisers niet meewerkt aan een oplossing van jouw schulden. Degene vindt bijvoorbeeld het aangeboden bedrag dat je gaat aflossen te laag of wil überhaupt niet meewerken aan een dergelijke regeling. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je jezelf onvoldoende hebt ingespannen om je schulden te betalen waardoor de relatie tussen jou en je schuldeiser slecht is geworden. Wij kunnen dan een verzoek indienen bij de rechtbank voor het toepassen van een dwangakkoord. Er wordt dan door de rechter bekeken of er een goede reden van de resterende schuldeisers is om niet akkoord te gaan met het voorstel van Zuidweg & Partners. Mocht er geen goede reden zijn, dan kan de rechter de resterende schuldeiser(s) dwingen mee te werken aan de minnelijke regeling. Een dwangakkoord is ook mogelijk binnen de WSNP.

Kort gezegd is een dwangakkoord een manier om weigerende schuldeisers te dwingen mee te werken aan een schuldhulpverleningstraject.

F

Het faillissement is de situatie waarin je je rekeningen niet meer kunt betalen. Je hebt bijvoorbeeld geen geld meer om je schuldeisers zoals bijvoorbeeld jouw leveranciers, je huisbaas of je zorgverzekeraar te kunnen betalen. Voor het aanvragen van je faillissement moeten er minimaal twee schuldeisers zijn die kunnen aantonen dat je de rekeningen niet meer kan betalen.

Heeft de rechter je failliet verklaard, dan kun je niet meer vrij over je bezittingen beschikken en deze gebruiken. Dit betekent dat je niets mag (ver)huren, (ver)kopen, schenken of lenen. Je krijgt een curator toegewezen (vaak een advocaat) die je post ontvangt en verwerkt. De curator zal je financiële situatie in kaart brengen en tevens je bezittingen verkopen om zo jouw schuldeisers te kunnen betalen. Heb je geen bezittingen, dan zal de curator een verzoek indienen bij de rechter om het faillissement op te heffen. Er is immers geen geld beschikbaar om de schulden te kunnen aflossen.

Een alternatief voor het aanvragen van het faillissement is een verzoek indienen om toegelaten te worden tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Tijdens de behandeling van het faillissement kan omzetting plaatsvinden naar de Wsnp. Klik op de volgende links als je meer wilt weten over faillissement en WSNP.

Kort gezegd is een faillissement de situatie waarin je als ondernemer geen uitzicht meer hebt om je rekeningen te betalen. Deze situatie wordt uitgesproken door de rechter.

Aan het begin van je schuldsaneringstraject wordt er bepaald hoeveel van je schulden je binnen het schuldsaneringstraject af kunt lossen. je schuldeisers moeten toestemmen om aan het eind van je traject alle schulden die nog overblijven te laten vervallen. Dit noemt men finale kwijting.

Sommige organisaties zoals het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) verlenen deze kwijtschelding niet. Zij kunnen na afloop van het schuldhulpverleningstraject doorgaan met het innen van de nog openstaande schuld eventueel via een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder.

Kort gezegd betekent finale kwijting dat je schuldeisers de schulden laten vervallen die je niet binnen je schuldsaneringstraject kunt betalen.

G

De Gemeentelijke Kredietbank wordt ook wel de sociale bank genoemd binnen je gemeente. Het doel van deze bank is niet het maken van winst. Deze bank biedt hulp bij het oplossen van schulden en biedt mogelijk een oplossing als je via je eigen bank geen lening kunt verkrijgen. Het wel of niet kunnen lenen via de Gemeentelijke Kredietbank is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Kort gezegd is de Gemeentelijke Kredietbank de bank binnen je gemeente waar je kunt aankloppen als je geen lening krijgt via je eigen bank.

H

Sluit je een hypotheek af bij je bank dan sluit je een overeenkomst met de bank. Je maakt de afspraak dat de woning verkocht kan worden door de bank als je de maandelijkse hypotheeklasten niet meer kan betalen. Je leent bij de bank een bepaald bedrag waarmee je je huis kunt kopen. Dit bedrag betaal je in termijnen terug aan de bank. In het ergste geval kun je de maandelijkse bedragen niet meer betalen. Dan kan de bank besluiten de woning te verkopen om zo toch de lening terugbetaald te krijgen. Het hypotheekrecht werkt hier als een garantie voor de bank. Deze heeft dan net zoals iemand met een pandrecht een aparte positie tijdens een schuldsaneringstraject, zowel minnelijk als wettelijk, en tijdens een faillissement. Het overgaan tot de verkoop van je woning kan zonder tussenkomst van de rechter.

Kort gezegd is een hypotheekrecht een manier voor de bank om er zeker van te zijn dat je de lening van de bank terug zult betalen.

I

Dit is een organisatie die bij je aanklopt en je verzoekt te betalen namens jou schuldeiser. Bij meerdere schuldeisers kun je geconfronteerd worden met meerdere incassobureaus. Het incassobureau zal je eerst mededelen dat zij de rekening van de schuldeiser hebben overgenomen en je vragen om de rekening te betalen. Doe je dat niet, dan worden er extra kosten in rekening gebracht.

Kort gezegd is een incassobureau een bedrijf dat namens jouw schuldeisers vraagt om je rekening te betalen.

K

Dit is een regeling die in het leven is geroepen om ondernemers te helpen. Kom je voor deze regeling in aanmerking, dan kan dit betekenen dat je minder BTW (Bijdrage Toegevoegde Waarde) aan de Belastingdienst hoeft te betalen en in sommige gevallen helemaal geen BTW hoeft te betalen.

De 4 voorwaarden om gebruik te maken van deze regeling zijn:

 1. Je hoeft in een jaar, na aftrek van de voorbelasting, minder dan €1.883 BTW aan de Belastingdienst te betalen;
 2. Jouw onderneming is een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (zoals bijvoorbeeld een maatschap of vennootschap onder firma);
 3. Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de BTW;
 4. Je bent in Nederland gevestigd of je hebt hier een vaste inrichting (bijvoorbeeld een bedrijfsruimte in Nederland van een buitenlandse onderneming).

De uiteindelijke hoogte wordt bepaald door het bedrag dat je jaarlijks aan de Belastingdienst moet voldoen. Voor een berekening willen wij je verwijzen naar de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl en daar te zoeken naar ‘kleineondernemersregeling’ voor de meest recente voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze regeling.

Kort gezegd is een kleine ondernemersregeling een regeling waarmee de Belastingdienst je als ondernemer helpt.

L

Dit houdt in dat je met je bedrijf nu en in de toekomst voldoende geld kunt verdienen om zakelijk en privé de vaste lasten te betalen. Daarnaast blijft er nog een bedrag over dat voor de aflossing van schulden kan worden ingezet.

Onze adviseurs bij Zuidweg & Partners zullen een eerste inschatting maken of je bedrijf levensvatbaar is tijdens het intakegesprek. Mag je gebruik maken van  Bbz-krediet, dan zal een bedrijfskundige binnen de gemeente de levensvatbaarheid van je onderneming beoordelen. Kom je niet in aanmerking voor een Bbz-krediet, dan zal onze adviseur zelf bekijken of je met je bedrijf nog voldoende kunt verdienen om zakelijk en privé de vaste lasten te kunnen betalen. Is je bedrijf niet levensvatbaar of blijkt er geen schuldregeling mogelijk met voortzetting van de onderneming, dan zullen wij je helpen met het beëindigen van je activiteiten binnen de onderneming.

Kort gezegd betekent levensvatbaarheid de mogelijkheid om je bedrijf in leven te houden.

M

Minnelijke regeling voor ex-ondernemers:

Dit is het pad dat je kiest als je onderneming niet meer voortgezet kan worden of al gesloten is. De minnelijke regeling betekent dat wij op basis van je financiële situatie bepalen hoeveel je van je schulden nog terug kunt betalen. Dit bedrag stellen wij voor aan je schuldeisers samen met een aanvraag om de rest van je schulden kwijt te schelden, de finale kwijting. Zodra je schuldeisers akkoord gaan begint je aflossingstraject. Je hebt dan drie jaar om het afgesproken bedrag af te lossen.

Minnelijke regeling voor ondernemers:

(Bbz-krediet):

Als je onderneming stabiel genoeg blijkt om voortgezet te worden, zullen wij onderzoeken hoeveel van je schulden je uit de inkomsten van je bedrijf nog terug kunt betalen. Het doel is dan om een zogenoemd saneringskrediet voor je te verkrijgen. Dit betekent dat het bedrag wat je nog af moet lossen middels een lening direct volledig betaald wordt. Deze lening wordt verstrekt door je gemeente en heet Bbz-krediet (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Je moet dit krediet zelf bij je gemeente aanvragen. Zodra de hoogte van je krediet bekend is, stellen wij dit bedrag voor aan je schuldeisers samen met een aanvraag om de rest van je schulden kwijt te schelden. Zodra je schuldeisers akkoord gaan wordt het krediet uitbetaald en na aflossing krijg je de tijd om het krediet bij je gemeente terug te betalen. Als je meer wilt weten over de minnelijke regeling klik dan hier.

Kort gezegd is minnelijke schuldenregeling het schuldhulpverleningstraject dat je buiten de rechtbank doorloopt.

Een moratorium is een maatregel. Deze zorgt ervoor dat schuldeisers voor een bepaalde periode niet bij je aan mogen kloppen om je te vragen je rekeningen te betalen.

Deze maatregel is bedoeld om de volgende situaties te voorkomen:

 1. Een gedwongen woningontruiming
 2. Beëindiging van gas, elektra of water
 3. Opzegging, dan wel ontbinding van de zorgverzekering

Er moet wel sprake zijn van een minnelijk traject voordat een moratorium aangevraagd kan worden. Voor een periode van 6 maanden kunnen de bovenstaande situaties worden uitgesteld en zelfs verboden in bepaalde gevallen. Het doel hiervan is om een minnelijk traject mogelijk te maken en een stabiele situatie voor de ondernemer te creëren.

Kort gezegd is een moratorium een manier om een woningontruiming, de afsluiting van gas, water en licht en het beëindigen van je zorgverzekering te voorkomen.

P

Naast de concurrente schuldeisers zijn er de preferente schuldeisers. Zij hebben voorrang op de uitbetaling als er een uitkering plaats vindt tijdens of na afloop van het schuldhulpverleningstraject. Dit onderscheid wordt ook gemaakt tijdens een WSNP-traject of tijdens een faillissement. Een voorbeeld van een preferente schuldeiser is de Belastingdienst, het UWV en de Sociale dienst. Tijdens het schuldhulpverleningstraject via Zuidweg & Partners krijgen zij ook meer uitgekeerd dan een concurrente schuldeiser.

Kort gezegd is een preferente schuldeiser een schuldeiser die voorrang heeft voor andere schuldeisers.

Het doel van het pandrecht is het creëren van zekerheid tussen een partij die een lening verstrekt en een partij die de lening ontvangt. Om de lening te krijgen verpandt de ontvanger bijvoorbeeld zijn auto. Dit betekent dat de partij die de lening verstrekt de auto mag opeisen in het geval dat de ontvanger de lening niet terugbetaald. De auto wordt dan verkocht om de lening terug te betalen. De partij van wie je het geld leent kan niet alleen de bank zijn, maar ook andere bedrijven en mensen uit je sociale omgeving zoals familieleden en vrienden.

Kort gezegd is een pandrecht een manier om zekerheid voor betaling te creëren.

S

Spaarsanering betekent dat je maandelijks een bedrag spaart om je schulden te betalen. Een adviseur van Zuidweg & Partners zal berekenen hoeveel je van je maandelijkse inkomen kunt inzetten voor de spaarsanering. Over een periode van drie jaar zal jaarlijks het geld wat je gespaard heeft uitbetaald worden aan je schuldeisers. Aan het eind van de drie jaar zal de rest van je schulden kwijt worden gescholden.

Kort gezegd is een spaarsanering een manier om maandelijks een bedrag te sparen om je schulden te betalen.

Na afloop van het wettelijke schuldhulpverleningstraject op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kijkt de rechter of je jezelf aan de gemaakte afspraken hebt gehouden. Heb je dat gedaan, dan krijg je een schone lei. Dit betekent dat je resterende schulden kwijt worden gescholden. Je wordt dan schuldenvrij verklaard en kunt opnieuw beginnen.

Kort gezegd is de schone lei een uitspraak van een rechter dat je schuldenvrij bent.

Schuldhulpverlening is de verzamelterm van alle hulpverlening die gericht is op het regelen van je schulden. Dit kan dus een minnelijke regeling van schulden zijn (zonder tussenkomst van de rechter) of een wettelijke regeling op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Wanneer wordt vastgesteld dat iemand zijn financiële verplichtingen niet na kan komen, kan er bemiddeld worden om een schuldsanering tot stand te brengen. Bij een schuldsanering wordt ernaar gekeken hoeveel van de schulden nog betaald kunnen worden. Dit bedrag stellen wij dan voor aan de schuldeiser(s). Wij vragen ook om het bedrag dat je niet meer kunt betalen kwijt te schelden na afloop van het saneringstraject. Het bedrag dat voor aflossing wordt ingezet is het maximaal haalbare. Voor een zelfstandig ondernemer is het noodzakelijk dat een bedrijfskundige bij de gemeente of een adviseur van Zuidweg & Partners vaststelt wat het maximale bedrag is. Dit bedrag noemt men de aflossingscapaciteit.

Kort gezegd is een schuldsanering een regeling die wij voor je treffen met je schuldeisers tegen kwijtschelding van alle resterende schulden na afloop van het traject.

V

Vaste lasten zijn de vaste bedragen die je per maand, kwartaal of per jaar moet betalen voor bijvoorbeeld:

 • Gas, water en elektriciteit
 • Telefoon- of internetabonnement
 • Verzekeringspremie voor een WA-verzekering of een zorgverzekering
 • Huur en hypotheek
 • School- en studiekosten
 • Alimentatie
 • Gemeentelijke heffingen zoals afvalstoffenrecht, rioolrecht en reinigingsrecht

Kort gezegd zijn de vaste lasten de vaste kosten die je hebt per maand, kwartaal of jaar.

Dit is het bedrag dat je nodig hebt voor de betaling van je vaste lasten en levensonderhoud. Dit bedrag wordt op een bepaalde manier berekend die is ontwikkeld door de Recofa (Rechters Commissaris in Faillissementen). De VTLB calculator is de methodiek waarmee de berekening wordt gemaakt.

Kort gezegd is het Vrij Te Laten Bedrag het geld dat je nodig hebt om je vaste lasten en levensonderhoud te betalen.

Een voorlopige voorziening is bedoeld om in afwachting voor het WSNP-traject voorlopige maatregelen te treffen om de volgende situaties te voorkomen:

 • Woningontruiming
 • Afsluiting van gas, water en elektra
 • Opzegging van de zorgverzekering
 • Openbare verkoop van inboedel

Kort gezegd zijn voorlopige voorzieningen maatregelen die toegepast worden om een schuldenaar te beschermen.

W

Mocht een minnelijke regeling (buiten de rechtbank) niet slagen, dan vragen wij bij de rechtbank om je toe te laten tot de wettelijke schuldenregeling. Dit traject valt onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Voor een WSNP-aanvraag moet je een uitgebreide verklaring geven over het ontstaan van je schulden. Je moet ook aangeven waarom het minnelijk traject niet is gelukt. Je wordt dan gevraagd te verschijnen bij een rechter die bepaalt of je in aanmerking komt voor een WSNP-regeling. Hiervoor moet je aan een aantal strenge voorwaarden voldoen die hier nader toegelicht worden. Als de rechter je toelaat tot de WSNP-regeling mogen wij je helaas niet verder begeleiden. Je krijgt dan een bewindvoerder toegewezen.

Kort gezegd is de wettelijke schuldenregeling het schuldsaneringstraject dat je volgt via de rechtbank.

Een woningontruiming, ook bekend als huisontruiming, is vaak het gevolg van het niet kunnen betalen van je schulden. Een rechter beslist of je woning wel of niet ontruimd kan worden. Heb je bijvoorbeeld een huurachterstand, dan is het belangrijk je verhuurder te contacteren. Misschien is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Als geen oplossing gevonden kan worden, dan kan je verhuurder je via de kantonrechter dwingen om je achterstand te betalen. Als je niet betaalt, kan een deurwaarder de ontruiming van je woning organiseren. Je zult dan de woning moeten verlaten binnen de gestelde termijn.

Kort gezegd betekent woningontruiming dat je door een rechter gedwongen wordt om je woning te verlaten.

Z

Een zekerheidsrecht geeft de schuldeiser een stuk zekerheid dat je je houdt aan de afspraak om je rekening te betalen.

Zekerheidsrechten zijn bijvoorbeeld:

Moet je bijvoorbeeld de koop van je huis financieren, dan kan de bank je een lening geven waarbij een hypotheekrecht wordt afgesproken. Dit hypotheekrecht is een zekerheidsrecht. De bank heeft door dit recht een zekerheid dat je de afspraken nakomt. Kun je de hypotheek niet meer betalen, dan kan de bank je huis verkopen om zo het geld van de lening weer terug te krijgen.

Kort gezegd wordt een zekerheidsrecht ingezet om de schuldeiser zekerheid te geven dat je je lening terugbetaalt.