Algemene voorwaarden

Schuldbemiddeling Zuidweg & Partners

Zuidweg & Partners Hilversum B.V. alsmede Zuidweg & Partners Drachten B.V. (hierna: Zuidweg) spant zich als onafhankelijke instantie in om een minnelijke schuldregeling tussen de schuldenaar en zijn/haar gezamenlijke schuldeisers tot stand te brengen. Daarbij houdt Zuidweg rekening met een na het akkoord te verwachten aanslag op basis van artikel 29 lid 2 Wet Omzetbelasting. Wanneer een minnelijke schuldregeling niet kan worden gerealiseerd, kan met hulp van Zuidweg, op verzoek van de schuldenaar, een verzoekschrift Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (art. 284 Fw.) indienen bij de rechtbank.

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod en iedere overeenkomst tussen schuldenaar en Zuidweg, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Zuidweg, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

De hierboven omschreven dienstverlening van Zuidweg vindt plaats op de volgende voorwaarden:

Algemeen

 1. Onder schuldenaar wordt verstaan: de natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon, die (overeenkomstig artikel 9 van de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) in een schuldsituatie verkeert waarvoor de hulp van Zuidweg wordt ingeroepen.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de wederpartij van Zuidweg die de dienstverlening ten behoeve van de schuldenaar dan wel zichzelf inkoopt bij Zuidweg.
 3. De schuldenaar betaalt zonder toestemming van Zuidweg geen schulden geheel of gedeeltelijk af. Dit omdat de crediteuren gelijk behandeld dienen te worden.
 4. De schuldenaar spant zich in zijn/haar schulden zoveel als mogelijk te voldoen.
 5. De schuldenaar blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar financiële situatie en de bedrijfsvoering.
 6. De schuldenaar komt alle afspraken na die hij/zij met de behandelend adviseur van Zuidweg heeft gemaakt.

Informatie

 1. De schuldenaar verstrekt aan Zuidweg alle informatie die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van haar werkzaamheden. De schuldenaar levert alle onderliggende stukken geordend in kopie aan, tenzij door Zuidweg uitdrukkelijk om originele stukken wordt verzocht.
 2. Indien de schuldenaar ooit onder behandeling is geweest voor een verslaving of op dit moment een actieve verslaving heeft, meldt hij/zij dit onverwijld aan Zuidweg.
 3. De schuldenaar en Zuidweg stellen elkaar direct op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.
 4. Zuidweg gebruikt de door de schuldenaar verstrekte informatie uitsluitend ten behoeve van een tot stand te brengen minnelijk akkoord tussen de schuldenaar en zijn gezamenlijke schuldeisers, daarbij inbegrepen een verzoek tot oplegging van een dwangakkoord op basis van artikel 287a Faillissementwet (Fw) dan wel ten behoeve van een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling op basis van artikel 284 (Fw).

Intellectuele eigendom

 1. Zuidweg behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Zuidweg verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt binnen de voor de schuldhulpverlening benodigde doeleinden, door de opdrachtgever c.q. de schuldenaar en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 3. Zuidweg behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Bureau Krediet Registratie Tiel

 1. Zuidweg is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Zuidweg heeft de verplichting op zich genomen de (schuldregelings)overeenkomst bij het aangaan te melden bij BKR, hetgeen gevolgen kan hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag.
 2. BKR verwerkt de gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokken (kredietnemers), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de genoemde doelstellingendoor BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.

Financiële verplichtingen

 1. De schuldenaar gaat zonder uitdrukkelijke toestemming van Zuidweg geen nieuwe schulden of langlopende contracten aan.
 2. De schuldenaar betaalt alle lopende verplichtingen, zowel zakelijk als privé tijdig en volledig. Tevens reserveert de schuldenaar gelden ten behoeve van lopende belastingverplichtingen.
 3. Indien de schuldenaar aan ziet komen dat hij/zij zijn/haar lopende verplichtingen niet geheel kan betalen, meldt hij/zij dit direct aan Zuidweg.
 4. De schuldenaar reserveert maandelijks zijn/haar afloscapaciteit op een door Zuidweg te openen beheerrekening ten behoeve van de schuldenaars gezamenlijke schuldeisers.
 5. De schuldenaar reserveert de opbrengst van al zijn/haar waardevolle eigendommen op een door Zuidweg te openen beheerrekening ten behoeve van de schuldenaars gezamenlijke schuldeisers. Waardevolle eigendommen van de schuldenaar moeten te gelde worden gemaakt, tenzij Zuidweg uitdrukkelijk een of meer uitzonderingen toestaat.

Bij Zuidweg gereserveerde gelden

 1. De schuldenaar doet afstand van alle gelden die door hem/haar op de beheerrekening worden gereserveerd. Dit is slechts anders wanneer vooraf schriftelijk door de schuldenaar en Zuidweg een uitzondering wordt overeengekomen. De gelden worden bij Zuidweg gereserveerd ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van de schuldenaar in het kader van een te treffen akkoord met die schuldeisers.
 2. De kosten van de beheerrekening, € 6,00 per maand met een maximale termijn van 36 maanden, komen ten laste van de daarop gereserveerde gelden.
 3. Indien er geen akkoord met de gezamenlijke schuldeisers wordt bereikt, verdeelt Zuidweg, met inachtneming van een redelijke termijn, de gereserveerde gelden onder de gezamenlijke schuldeisers behalve in geval van faillissement of surseance van betaling van, of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de schuldenaar.
 4. In het geval dat de schuldenaar failliet wordt verklaard, in surseance van betaling komt te verkeren of toegelaten wordt tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen draagt Zuidweg de gereserveerde gelden over aan een door de rechter aangewezen curator respectievelijk bewindvoerder.

Boekhouding

 1. De schuldenaar houdt zijn/haar boekhouding nauwkeurig bij en dient tijdig alle aangiften in bij de belastingdienst en bij andere organen waarbij een aangifteplicht bestaat.
 2. De schuldenaar maakt bezwaar tegen aanslagen die ambtshalve, dan wel naar inzicht van de schuldenaar onjuist zijn opgelegd.
 3. De schuldenaar spant zich in om een bestaande achterstand in zijn/haar boekhouding zo spoedig mogelijk in te lopen.

Aansprakelijkheden

 1. Voor alle directe schade van de schuldenaar en/of de opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Zuidweg beperkt tot het bedrag waarvoor gebruiker zich met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd.
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van schuldenaar of opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Zuidweg, is Zuidweg nimmer aansprakelijk.
 3. Zuidweg heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever en/of schuldenaar ongedaan te maken.
 4. Zuidweg is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden en informatie tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens schuldenaar, opdrachtgever, Zuidweg of derden.
 5. Opdrachtgever en/of schuldenaar vrijwaren Zuidweg tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Einde bemiddeling

 1. De bemiddeling van de organisatie en onderhavige overeenkomst eindigen van rechtswege:
  1. In geval van overlijden van de schuldenaren;
  2. Indien de schuldenaren in staat van faillissement zijn komen te verkeren;
  3. Indien de schuldenaren zijn toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp)
  4. Indien de schuldenaren in staat van surseance zijn komen te verkeren;
  5. Indien de schuldenaren geen vaste woon- of verblijfplaats (meer) hebben en/of niet meer ingeschreven is in het BRP;
 2. De bemiddeling van de organisatie eindigt op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de schuldenaren.
 3. In het geval dat een akkoord tot stand is gekomen op basis van een vorm van (micro)financiering of saneringskrediet eindigt de bemiddeling van de organisatie nadat de akkoordgelden aan de gezamenlijke schuldeisers zijn uitbetaald. Onderhavige overeenkomst komt dan te vervallen.
 4. In het geval dat een akkoord tot stand is gekomen zonder voorfinanciering van de akkoordgelden eindigt de bemiddeling van de organisatie nadat het laatste termijnbedrag aan de gezamenlijke schuldeisers is uitbetaald en de eindcontrole door de organisatie is uitgevoerd. Onderhavige overeenkomst komt dan te vervallen.
 5. De organisatie mag de bemiddeling eenzijdig beëindigen indien de schuldenaren een of meer van de in deze overeenkomst vastgelegde verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, of wanneer de schuldenaren door hun doen of nalaten de uitvoering van de bemiddeling belemmert dan wel frustreert, of wanneer de schuldenaren schuldeisers tracht te benadelen.
 6. Indien de schuldenaren aantoonbaar nalatig zijn in het nakomen van de afspraken betreffende het schuldregelingstraject behoudt de organisatie zich het recht voor de schuldenaren drie jaren uit te sluiten betreffende het door de schuldenaren in te dienen verzoek tot bemiddeling bij hun schulden. Deze termijn gaat lopen op het moment van het definitief worden van de beëindiging van het schuldregelingstraject.
 7. De organisatie is gerechtigd onderhavige overeenkomst te beëindigen indien alsnog blijkt dat er geen sprake is van een problematische schuldsituatie als bedoeld in de gedragscode van de NVVK.
 8. De organisatie is gerechtigd onderhavige overeenkomst te beëindigen indien alle schulden geheel zijn voldaan.

Toepasselijk recht

 1. Klachten kunnen ingebracht worden bij de organisatie en vervolgens bij de NVVK of bij de (Nationale) Ombudsman.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel, d.d. 10 februari 2015.