Zasady i warunki

Pośrednictwo w zadłużeniu Zuidweg i partnerzy

Zuidweg & Partners Hilversum BV oraz Zuidweg & Partners Drachten BV (dalej: Zuidweg) dążą jako niezależny organ do ustanowienia polubownego rozliczenia długu między dłużnikiem a jego / jej wspólnymi wierzycielami. Czyniąc to, Zuidweg bierze pod uwagę ocenę oczekiwaną po zawarciu umowy na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o podatku obrotowym. Gdy nie można dokonać polubownego uregulowania długu, z pomocą Zuidweg, na wniosek dłużnika można złożyć do sądu wniosek o restrukturyzację długu prawnego osób fizycznych (art. 284 Fw.).

Warunki te dotyczą każdej oferty i każdej umowy między dłużnikiem a Zuidweg, o ile strony nie odstąpiły od tych warunków wyraźnie i na piśmie.

Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszystkich umów z Zuidweg, w których realizację zaangażowane są strony trzecie.

Usługi Zuidweg opisane powyżej mają miejsce na następujących warunkach:

ogólny

 1. Pod pojęciem „dłużnika” rozumie się: osobę fizyczną lub osobę prawną, która (zgodnie z art. 9 kodeksu postępowania w zakresie regulowania zadłużenia holenderskiego stowarzyszenia kredytów powszechnych) znajduje się w sytuacji zadłużenia, w związku z którą występuje o pomoc Zuidweg.
 2. Przez klienta rozumie się: kontrahent Zuidweg, który kupuje usługi dla dłużnika lub siebie od Zuidweg.
 3. Dłużnik nie spłaca żadnego lub wszystkich swoich długów bez zgody Zuidweg. Jest tak, ponieważ wierzyciele muszą być traktowani jednakowo.
 4. Dłużnik dokłada wszelkich starań, aby spłacić swoje długi w jak największym stopniu.
 5. Dłużnik pozostaje odpowiedzialny za swoją sytuację finansową i operacje biznesowe przez cały czas.
 6. Dłużnik wypełnia wszystkie umowy, które zawarł z doradcą ds. Obsługi Zuidweg.

Informacja

 1. Dłużnik przekazuje Zuidweg wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności. Dłużnik dostarcza wszystkie podstawowe dokumenty w uporządkowanej kopii, chyba że Zuidweg wyraźnie zażąda dokumentów oryginalnych.
 2. Jeżeli dłużnik był kiedykolwiek leczony z powodu uzależnienia lub obecnie ma aktywne uzależnienie, musi niezwłocznie zgłosić to Zuidweg.
 3. Dłużnik i Zuidweg natychmiast informują się nawzajem o ważnych wydarzeniach.
 4. Zuidweg wykorzystuje informacje przekazane przez dłużnika wyłącznie w celu zawarcia polubownej umowy między dłużnikiem a jego wspólnymi wierzycielami, w tym wniosku o nałożenie umowy obowiązkowej na podstawie art. 287a ustawy o upadłości (Fw) lub na korzyść wniosek o dopuszczenie do ustawowego programu restrukturyzacji długów na podstawie art. 284 (Fw).

Własność intelektualna

 1. Zuidweg zastrzega sobie prawa i uprawnienia wynikające z ustawy o prawie autorskim.
 2. Wszystkie dokumenty dostarczone przez Zuidweg, takie jak raporty, porady, projekty, szkice, rysunki, oprogramowanie itp., Są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w celach wymaganych do umorzenia długów przez głównego zobowiązanego lub dłużnika i nie mogą być przez nich wykorzystywane bez uprzedniej zgody. użytkownika są powielane, publikowane lub podawane do wiadomości osób trzecich.
 3. Zuidweg zastrzega sobie również prawo do wykorzystania wiedzy zdobytej podczas wykonywania pracy do innych celów, o ile żadne poufne informacje nie zostaną ujawnione stronom trzecim.

Urząd rejestracji kredytowej Tiel

 1. Zuidweg jest powiązany z Stichting Bureau Krediet Registration (BKR) w Tiel. Zuidweg zobowiązał się zgłosić BKR umowę (spłatę zadłużenia) w momencie jej zawarcia, co może mieć konsekwencje dla każdego kolejnego wniosku o finansowanie.
 2. BKR przetwarza dane w Centralnym Systemie Informacji Kredytowej (CKI) w celu zapobiegania i ograniczania ryzyka kredytowego i płatniczego dla instytucji powiązanych oraz zapobiegania i ograniczania nadmiernego kredytowania zaangażowanych (pożyczkobiorców), a także w celu wniesienia wkładu. aby uniknąć problematycznych sytuacji związanych z zadłużeniem. W ramach wyżej wymienionych celów BKR udostępnia te dane instytucjom powiązanym, co jest możliwe w formie faktycznej i edytowanej statystycznie.

Zobowiązania finansowe

 1. Dłużnik nie zaciągnie nowych długów lub umów długoterminowych bez wyraźnej zgody Zuidweg.
 2. Dłużnik spłaca wszystkie bieżące zobowiązania, zarówno biznesowe, jak i prywatne, terminowo i w całości. Dłużnik rezerwuje również środki na bieżące zobowiązania podatkowe.
 3. Jeżeli dłużnik stwierdzi, że nie jest w stanie w pełni spłacić bieżących zobowiązań, musi niezwłocznie zgłosić to Zuidweg.
 4. Dłużnik rezerwuje swoją zdolność płatniczą co miesiąc na rachunku zarządzającym, który zostanie otwarty przez Zuidweg na rzecz wierzycieli wspólnych.
 5. Dłużnik rezerwuje wpływy z całej swojej cennej nieruchomości na rachunku zarządzania, który zostanie otwarty przez Zuidweg na rzecz wierzycieli współwłasnych. Cenna właściwość dłużnika musi zostać zrealizowana, chyba że Zuidweg wyraźnie zezwala na jeden lub więcej wyjątków.

Środki zarezerwowane w Zuidweg

 1. Dłużnik zrzeka się wszystkich środków zarezerwowanych przez niego na rachunku zarządzania. Różni się to tylko wtedy, gdy dłużnik i Zuidweg uzgodnią wcześniej wyjątek na piśmie. Fundusze są zastrzeżone w Zuidweg na rzecz wspólnych wierzycieli dłużnika w kontekście umowy z tymi wierzycielami.
 2. Koszty rachunku zarządzania, 6,00 EUR miesięcznie, z maksymalnym 36-miesięcznym okresem, zostaną obciążone środkami zarezerwowanymi dla niego.
 3. Jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie ze wspólnymi wierzycielami, Zuidweg, z zastrzeżeniem rozsądnego terminu, rozdzieli zarezerwowane fundusze pomiędzy wspólnych wierzycieli, z wyjątkiem przypadku upadłości lub zawieszenia płatności lub zastosowania ustawowego planu restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych wobec dłużnika. .
 4. W przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika, przystąpienia do moratorium lub przyjęcia do ustawowego programu restrukturyzacji zadłużenia dla osób fizycznych, Zuidweg przekazuje zastrzeżone środki powiernikowi lub zarządcy wyznaczonemu przez sąd.

Księgowość

 1. Dłużnik prowadzi dokładną ewidencję swoich rachunków i przedkłada wszystkie zwroty organom podatkowym i innym organom podlegającym obowiązkowi zgłoszenia w odpowiednim czasie.
 2. Dłużnik sprzeciwia się ocenom, które zostały nałożone nieprawidłowo z urzędu lub według uznania dłużnika.
 3. Dłużnik stara się jak najszybciej nadrobić zaległości na swoich rachunkach.

Pasywa

 1. Za wszelkie bezpośrednie szkody dłużnika i / lub klienta, w jakikolwiek sposób związane z lub spowodowane opóźnionym, spóźnionym lub niewłaściwym wykonaniem cesji, odpowiedzialność Zuidweg jest ograniczona do kwoty, do której odnosi się użytkownik do ich nieterminowego, spóźnionego lub niewłaściwego wykonania.
 2. Zuidweg nigdy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie, w tym stagnację w zwykłym toku spraw w firmie dłużnika lub klienta, w jakikolwiek sposób związane z błędem w wykonywaniu pracy przez Zuidweg lub z jego powodu.
 3. Zuidweg jest przez cały czas uprawniony, o ile i w miarę możliwości, do naprawienia szkody dla klienta i / lub dłużnika.
 4. Zuidweg nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie dokumentów i informacji podczas transportu lub podczas wysyłki pocztą, niezależnie od tego, czy transport lub wysyłka są realizowane przez dłużnika, klienta, Zuidweg lub osoby trzecie.
 5. Klient i / lub dłużnik zabezpieczają Zuidweg przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich, które są bezpośrednio lub pośrednio, pośrednio lub natychmiast, związane z realizacją umowy.

Koniec mediacji

 1. Mediacja organizacji i niniejsza umowa wygasają z mocy prawa:
  1. W przypadku śmierci dłużnika;
  2. Jeżeli dłużnicy zbankrutowali;
  3. Jeżeli dłużnicy zostaną dopuszczeni do programu zmiany harmonogramu spłat zadłużenia dla osób fizycznych (Wsnp)
  4. Jeżeli dłużnicy przystąpili do moratorium;
  5. Jeżeli dłużnicy nie mają już stałego pobytu ani stałego pobytu i / lub nie są już zarejestrowani w BRP;
 2. Mediacja organizacji kończy się na wyraźne pisemne żądanie dłużników.
 3. W przypadku osiągnięcia porozumienia na podstawie formy (mikro) finansowania lub kredytu restrukturyzacyjnego mediacja organizacji kończy się po wypłaceniu środków z umowy wspólnikom wierzycielom. Niniejsza umowa wygaśnie.
 4. W przypadku osiągnięcia porozumienia bez prefinansowania środków z umowy mediacja organizacji kończy się po zapłaceniu ostatniej raty wspólnym wierzycielom i przeprowadzeniu przez nią ostatecznej kontroli. Niniejsza umowa wygaśnie.
 5. Organizacja może jednostronnie zakończyć mediację, jeżeli dłużnicy nie wypełnią jednego lub więcej zobowiązań określonych w niniejszej umowie, w terminie lub w całości, lub jeżeli dłużnicy utrudniają lub udaremniają wykonanie mediacji poprzez swoje działania lub zaniechania, lub jeżeli dłużnicy starają się na niekorzyść wierzycieli.
 6. Jeżeli dłużnicy w sposób oczywisty zaniedbują przestrzeganie umów dotyczących procesu spłaty zadłużenia, organizacja zastrzega sobie prawo do wykluczenia dłużników na okres trzech lat w związku z wnioskiem o pośrednictwo w spłacaniu długów przez dłużników. Okres ten zaczyna biec, gdy zakończenie procesu regulowania zadłużenia staje się ostateczne.
 7. Organizacja ma prawo rozwiązać niniejszą umowę, jeśli okaże się, że nie ma problematycznej sytuacji związanej z zadłużeniem, o której mowa w kodeksie postępowania NVVK.
 8. Organizacja ma prawo rozwiązać niniejszą umowę, jeśli wszystkie długi zostały spłacone w całości.

Obowiązujące prawo

 1. Skargi można składać do organizacji, a następnie do NVVK lub (krajowego) rzecznika praw obywatelskich.
 2. Sędzia w miejscu prowadzenia działalności przez użytkownika ma wyłączną właściwość do rozpoznawania sporów. Niemniej jednak użytkownik ma prawo wezwać swojego kontrahenta do właściwego sądu zgodnie z prawem.
 3. Prawo holenderskie ma zastosowanie do każdej umowy między użytkownikiem a klientem.

Warunki te zostały złożone w biurze Izby Handlowej z dnia 10 lutego 2015 r.